Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 października 2011 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055,  Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,  Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307 i Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz.673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762 i Nr 135, poz. 789) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, w następującej wysokości:

 • działki nr 211 o pow. 563 m2 w wysokości - 60.000,- zł (sześćdziesiąt tys. zł),
 • działki nr 212 o pow. 534 m2 w wysokości - 54.000,- zł (pięćdziesiąt cztery tys. zł),
 • działki nr 213 o pow. 545 m2 w wysokości - 55.000,- zł (pięćdziesiąt pięć tys. zł),
 • działki nr 214 o pow. 594 m2 w wysokości - 66.000,- zł (sześćdziesiąt sześć tys. zł.),
 • działki nr 215 o pow. 586 m2 w wysokości - 65.000,- zł (sześćdziesiąt pięć tys. zł),
 • działki nr 216 o pow. 545 m2 w wysokości - 55.000,- zł (pięćdziesiąt pięć tys. zł),
 • działki nr 217 o pow. 545 m2 w wysokości - 61.000,- zł (sześćdziesiąt jeden tys. zł),
 • działki nr 218 o pow. 578 m2 w wysokości - 64.000,- zł (sześćdziesiąt cztery tys. zł),
 • działki nr 221 o pow. 578 m2 w wysokości - 68.000,- zł (sześćdziesiąt osiem tys. zł),
 • działki nr 222 o pow. 575 m2 w wysokości - 67.000,- zł (sześćdziesiąt siedem tys. zł),
 • działki nr 223 o pow. 534 m2 w wysokości - 62.000,- zł (sześćdziesiąt dwa tys. zł),
 • działki nr 229 o pow. 740 m2 w wysokości - 74.000,- zł (siedemdziesiąt cztery tys. zł),
 • działki nr 230 o pow. 608 m2 w wysokości - 64.000,- zł (sześćdziesiąt cztery tys. zł),
 • działki nr 231 o pow. 526 m2 w wysokości - 59.000,- zł (pięćdziesiąt dziewięć tys. zł),
 • działki nr 232 o pow. 554 m2 w wysokości - 65.000,- zł (sześćdziesiąt pięć tys. zł),
 • działki nr 233 o pow. 555 m2 w wysokości - 62.000,- zł (sześćdziesiąt dwa tys. zł),
 • działki nr 234 o pow. 525 m2 w wysokości - 59.000,- zł (pięćdziesiąt dziewięć tys. zł),
 • działki nr 236 o pow. 626 m2 w wysokości - 66.000,- zł (sześćdziesiąt sześć tys. zł),
 • działki nr 237 o pow. 606 m2 w wysokości - 61.000,- zł (sześćdziesiąt jeden tys. zł).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Szacunkową wartość rynkową nieruchomości, położonych w obrębie
ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz pod zabudowę usługową biurową, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia, rzeczoznawca majątkowy Aneta Kaczmarek, ustaliła w operatach szacunkowych, w następującej wysokości:

 • działki nr 211 o pow. 563 m2 na kwotę 59.300,- zł tj. 105,33 zł/m2
 • działki nr 212 o pow. 534 m2 na kwotę 53.300,- zł tj. 99,81 zł/m2
 • działki nr 213 o pow. 545 m2 na kwotę 54.400,-zł tj. 99,81 zł/m2
 • działki nr 214 o pow. 594 m2 na kwotę 65.800,-zł tj. 110,77 zł/m2
 • działki nr 215 o pow. 586 m2 na kwotę 64.900,-zł tj. 110,75zł/m2
 • działki nr 216 o pow. 545 m2 na kwotę 54.400,-zł tj. 99,81 zł/m2
 • działki nr 217 o pow. 545 m2 na kwotę 60.400,-zł tj. 110,82 zł/m2
 • działki nr 218 o pow. 578 m2 na kwotę 64.000,-zł tj. 110,72 zł/m2
 • działki nr 221 o pow. 578 m2 na kwotę 67.100,-zł tj. 116,09 zł/m2
 • działki nr 222 o pow. 575 m2 na kwotę 66.800,-zł tj. 116,17 zł/m2
 • działki nr 223 o pow. 534 m2 na kwotę 62.000,-zł tj.116,10 zł/m2
 • działki nr 229 o pow. 740 m2 na kwotę 73.920,-zł tj. 99,89 zł/m2
 • działki nr 230 o pow. 608 m2 na kwotę 64.000,-zł tj. 105,26 zł/m2
 • działki nr 231 o pow. 526 m2 na kwotę 58.300,-zł tj. 110,84 zł/m2
 • działki nr 232 o pow. 554 m2 na kwotę 64.300,-zł tj. 116,06 zł/m2
 • działki nr 233 o pow. 555 m2 na kwotę 61.500,-zł tj. 110,81 zł/m2
 • działki nr 234 o pow. 525 m2 na kwotę 58.100,-zł tj. 110,67 zł/m2
 • działki nr 236 o pow. 626 m2 na kwotę 65.900,-zł tj. 105,27 zł/m2
 • działki nr 237 o pow. 606 m2 na kwotę 60.500,-zł tj. 99,83 zł/m2

Zgodnie z przepisami ustawy, cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się  w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Z uwagi na poniesione przez Gminę koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, około 7.000,- zł, należy doliczyć je do ceny działek.
W związku z powyższym ustalono cenę wywoławczą do pierwszego przetargu dla przedmiotowych działek łącznie z kosztami.

Sprzadziła:
J. Woldańska