Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 39.798,35zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 39.798,35
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 27.750
75108   Wybory do sejmu i senatu 27.750
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 27.750
758     Różne rozliczenia 10.948,35
75814   Różne rozliczenia finansowe 10.948,35
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) 4.295,05
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6.653,30
801     Oświata i wychowanie 1.100
80195   Pozostała działalność 1.100
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) 1.100
OGÓŁEM 39.798,35

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 96.452,35 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół w Gryfinie 13.154
801     Oświata i wychowanie 13.154
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 13.154
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.154
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 1.000
801     Oświata i wychowanie 1.000
80104   Przedszkola 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 82.298,35
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 27.750
75108   Wybory do sejmu i senatu 27.750
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.120
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.150
4120 Składki na Fundusz Pracy 345
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.135
801     Oświata i wychowanie 16.100
80104   Przedszkola 15.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000
80195   Pozostała działalność 1.100
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.100
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13.448,35
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 10.948,35
4300 Zakup usług pozostałych 10.948,35
92195   Pozostała działalność 2.500
4300 Zakup usług pozostałych 2.500
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 25.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000
OGÓŁEM 96.452,35

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 56.654 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 56.654
758     Różne rozliczenia 25.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 25.000
4810 Rezerwy 25.000
801     Oświata i wychowanie 29.154
80104   Przedszkola 15.000
4270 Zakup usług remontowych 15.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 13.154
4810 Rezerwy 13.154
80195   Pozostała działalność 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.500
92195   Pozostała działalność 2.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500
OGÓŁEM 56.654

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 751

  • 27.750 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr 97/2011 w sprawie przyznania dotacji na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senaty RP.

Dział 754

  • 60.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z koniecznością zabezpieczenie środków na zakup pomp pożarniczych.

Dział 758, 921

  • 10.948,35 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 477/2011 w sprawie przyznania dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.

 Dział 801

  • 1.100 zł – zwiększenia dochodów i wydatków (rezerwa cel. poz. 10) dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 507/2011, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
  • 13.154 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie z przeznaczeniem na odprawę emerytalną.
  • 1.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na dofinansowanie uroczystości nadania Przedszkolu Nr 1 w Gryfinie – Certyfikatu „Optymistyczne Przedszkole”.
  • 15.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na koszty nadzorów inwestorskich w związku z pracami remontowymi w przedszkolach.

Dział 921

  • 2.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia wydatków planowanych w obrębie funduszu sołeckiego (Czepino).

Sporządziła:
S.Skrzyniarz