Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,    Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 10.948,35 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 10.948,35
758     Różne rozliczenia 10.948,35
75814   Różne rozliczenia finansowe 10.948,35
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) 4.295,05
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6.653,30
OGÓŁEM 10.948,35

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 12.948,35 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 12.948,35
750     Administracja publiczna 2.000
75011   Urzędy wojewódzkie 2.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.948,35
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 10.948,35
4300 Zakup usług pozostałych 10.948,35
OGÓŁEM 10.948,35

 § 3.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 2.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.000
750     Administracja publiczna 2.000
75011   Urzędy wojewódzkie 2.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
OGÓŁEM 2.000

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 758, 921

  • 10.948,35 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje w związku z koniecznością wprowadzenia przyznanej dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. poprzez organ stanowiący.

Dział 750

  • 2.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uroczystości związane z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz