Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28.02.2011 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Gryfino oraz sołectw Radziszewo, Daleszewo, Żabnica, Nowe Czarnowo, Krzypnica i Krajnik

ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28.02.2011 r.

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Gryfino oraz sołectw Radziszewo, Daleszewo, Żabnica, Nowe Czarnowo, Krzypnica i Krajnik

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z roku 2001  Nr 142, poz. 1591), w związku z obniżeniem stanu wód na rzece Odra oraz korzystną sytuacją meteorologiczną zarządza się co następuje:

§ 1.  Odwołuję z dniem 01.03.2011 r. od godz. 12.00 stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Gryfino oraz sołectw Radziszewo, Daleszewo, Żabnica, Nowe Czarnowo, Krzypnica i Krajnik.

§2.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§3.  Traci moc  zarządzenie Nr 172/2010 z dnia 17.12. 2011 r. o wprowadzeniu stanu pogotowia przeciwpowodziowego. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

Ustabilizowała się sytuacja powodziowa na rzece Odra, systematycznie zmniejsza się poziom wody w Odrze. Obecnie wynosi 546 cm, tj.4 cm poniżej stanu ostrzegawczego i 24 cm poniżej stanu alarmowego. W związku z powyższym oraz korzystną sytuacja meteorologiczną nie ma konieczności dalszego utrzymywania stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Gryfino oraz sołectw Radziszewo, Daleszewo, Żabnica, Nowe Czarnowo, Krzypnica i Krajnik.

Sporządził:
Jacenty Skwarzyński