Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 81.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie w Gryfinie 56.000
801     Oświata i wychowanie 56.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 56.000
4220 Zakup środków żywności 56.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 25.000
010     Rolnictwo i łowiectwo 20.000
01008   Melioracje wodne 20.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000
4260 Zakup energii 10.000
852     Pomoc społeczna 5.000
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.000
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000
85216   Zasiłki stałe 2.000
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000
OGÓŁEM 81.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 81.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie

56.000
801     Oświata i wychowanie 56.000
80101   Szkoły podstawowe 56.000
4260 Zakup energii 56.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 25.000
010     Rolnictwo i łowiectwo 20.000
01008   Melioracje wodne 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
758     Różne rozliczenia 5.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 5.000
4810 Rezerwy 5.000
OGÓŁEM 81.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010

  • 20.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na wykonanie melioracji i konserwacji gminnych rowów i przepustów (10.000 zł) oraz na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w przepompowni melioracyjnej zlokalizowanej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie (10.000 zł).

Dział 801

  • 56.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup żywności do stołówki szkolnej.

Dział 852,758

  • 5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych z przeznaczeniem na windykację nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz