Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050. 125.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych.

ZARZĄDZENIE Nr 0050. 125.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 października 2011 r.


w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, przeznaczonej do zbycia  w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych.

Na podstawie art. 30ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 26, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) art. 67 ust. 1 i 3 oraz 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 135, poz. 789, Nr 1187, poz. 1110)oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam cenę sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej nr działki 223/25 o powierzchni 723 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, przeznaczonej do zbycia  w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnych użytkowników wieczystych, na łączną kwotę 16.972,00 zł (szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote) + podatek VAT (23%) w wysokości 3.903,56 zł (trzy tysiące dziewięćset trzy złote  i pięćdziesiąt sześć groszy).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

UZASADNIENIE

Użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 223/25 o powierzchni 723 m2, położonej  w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, wystąpili z wnioskiem o jej nabycie.  Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, - nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. Uchwałą Nr X/84/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r. Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na sprzedaż działki nr 223/25 w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnych użytkowników wieczystych.
Cenę nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartości. Na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego, określoną na dzień sprzedaży.
W przypadku przedmiotowej nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy ustalił wartość prawa własności na kwotę 60.100,00 zł, a wartość prawa użytkowania wieczystego na kwotę 43.128,00 zł.
Po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego, cena sprzedaży działki wynosi 16.97200 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż gruntu podlega podatkowi VAT w wysokości 23%, co stanowi kwotę 3.903,56 zł. Ostatecznie użytkownik wieczysty, z tytułu nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości zobowiązany będzie zapłacić kwotę brutto w wysokości 20.857,56 zł.

Sporządziła:
Ż. Snoch

Naczelnik
Wydziału Działalności Gospodarczej
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
mgr Teresa Drążek