Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych nr działek 367/8 i 367/10, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 października 2011 r.


w sprawie ustalenia cen nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych nr działek 367/8 i 367/10, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ;  z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762 i Nr 135 poz. 789) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek 363 i 362, w następującej wysokości:

  • dz. nr 367/8 o pow. 0,0059 ha w wysokości – 7.014,00 zł (siedem tysięcy czternaście zł),
  • dz. nr 367/10 o pow. 0,0057 ha w wysokości – 6.775,00 zł (sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć zł).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/86/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe oznaczonej nr działek 367/8 o pow. 0,0059 ha i 367/10 o pow. 0,0057 ha, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oznaczonych nr działek 363 i 362.
Działki gminne stanowią wąskie paski ziemi, bez dostępu do drogi publicznej.
Wartość rynkową działek, rzeczoznawca majątkowy – Aneta Kaczmarek, ustaliła w operacie szacunkowym w następującej wysokości:
- dz. nr 367/8 w wysokości – 7.014,00 zł,
- dz. nr 367/10 w wysokości – 6.775,00 zł.
Do ceny działek doliczony zostanie podatek VAT 23 %.
Ponadto Nabywca pokrywa w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (około 3.000,00 zł).
Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działki ceny ustalonej przez rzeczoznawcę.

Sporządziła:
J. Woldańska