Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 637/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 kwietnia 2011 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 637/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ;  z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230,) oraz art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 637/2 o pow. 122 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 633, w wysokości  17.204,00 zł (siedemnaście tysięcy dwieście cztery złote).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Maciej Szabałkin

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIII/561/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej część nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 637 o pow. około 130 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr działki 633.
W wyniku podziału geodezyjnego wydzielona została działka nr 637/2 o pow. 122 m2.
Wartość rynkową działki, rzeczoznawca majątkowy – Aneta Kaczmarek, ustaliła w operacie szacunkowym wysokości 17.204,00 zł. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT 23 %. Ponadto Nabywcy pokrywają w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (około 4.200,00 zł).
Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działki ceny ustalonej przez rzeczoznawcę.

Sporządziła:
J. Woldańska