Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 października 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 296.137 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

296.137
852     Pomoc społeczna 296.137
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 289.637
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 289.637
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.500
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 6.500

OGÓŁEM

296.137

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 101.196 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 101.196
852     Pomoc społeczna 101.196
85216   Zasiłki stałe 30.000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) 30.000
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 71.196
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 71.196

OGÓŁEM

101.196

§ 3.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 296.137 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

296.137
852      Pomoc społeczna 296.137
85212    Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 289.637
3110 Świadczenia społeczne 215.948
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.689
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57.100
4300 Zakup usług pozostałych 3.900
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.500
4130 Składki na ubezpieczenie społeczne 6.500
OGÓŁEM 296.137

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 101.196 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 101.196
852     Pomoc społeczna 101.196
85216   Zasiłki stałe 30.000
3110 Świadczenia społeczne 30.000
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 71.196
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71.196
OGÓŁEM 101.196

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 852

Zmian dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 599/2011, które zmienia Gminie dotacje celowe w następujący sposób:

  • zmniejsza się dotację celową na zasiłki stałe o kwotę 30.000 zł,
  • zmniejsza się dotację celową na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 71.196 zł,
  • zwiększa się dotację celową na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 289.637 zł,

Zwiększa się dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 6.500 zł.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz