Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 maja 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,     Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 58.969 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 13.871
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13.871
85395   Pozostała działalność 13.871
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.871
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 35.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 35.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35.000
Zespół Szkół w Gryfinie 1.965
801     Oświata i wychowanie 670
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 670
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 670
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.295
85401   Świetlice szkolne 1.295
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.295
Zespół Szkół w Gardnie 999
801     Oświata i wychowanie 999
80101   Szkoły podstawowe 999
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 999
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 976
801     Oświata i wychowanie 976
80110   Gimnazja 976
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 976
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 564
801     Oświata i wychowanie 564
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 564
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 564
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 2.658
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.658
85401   Świetlice szkolne 2.658
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.658
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 2.666
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.666
85401   Świetlice szkolne 2.666
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.666
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 270
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 270
85401   Świetlice szkolne 270
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 270
OGÓŁEM 58.969

§ 2 Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 58.969 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 48.871
758     Różne rozliczenia 48.871
75818   Rezerwy ogólne i celowe 48.871
4810 Rezerwy 48.871
Zespół Szkół w Gryfinie 1.965
801     Oświata i wychowanie 670
80110   Gimnazja 670
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 670
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.295
85401   Świetlice szkolne 1.295
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.295
Zespół Szkół w Gardnie 999
801     Oświata i wychowanie 999
80110   Gimnazja 999
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 999
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 976
801     Oświata i wychowanie 976
80120   Licea ogólnokształcące 976
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 976
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 564
801     Oświata i wychowanie 564
80104   Przedszkola 564
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 564
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 2.658
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.658
85401   Świetlice szkolne 2.658
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.658
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 2.666
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.666
85401   Świetlice szkolne 2.666
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.666
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 270
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 270
85401   Świetlice szkolne 270
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 270
OGÓŁEM 58.969

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754,758

  • 35.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z szeroko zakrojoną w okresie zimowym akcją przeciwpowodziową, w której brały udział zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gryfino (Gryfino, Chwarstnica, Wełtyń, Radziszewo, Sobieradz). W/w środki zostaną przeznaczeniem na działalność bieżącą.

Dział 801,854

  • 1.965 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na odpis na zfśs.
  • 999 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na odpis na zfśs.
  • 976 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na odpis na zfśs.
  • 564 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Gryfinie w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na odpis na zfśs.
  • 2.658 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na odpis na zfśs.
  • 2.666 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na odpis na zfśs.
  • 270 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na odpis na zfśs.

Dział 853, 758

  • 13.871 zł – zwiększenia planu wydatków z rezerwy ogólnej dokonuje się na wniosek Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego w związku z koniecznością zwrotu wydatków niekwalifikowanych ze środków dotyczących projektu „Bakałarz – gryfiński projekt rozwoju edukacyjnego”.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz