Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia ceny zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 38/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 maja 2011r.


w sprawie ustalenia ceny zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 38/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica, oznaczonej numerem działki 38/1 o powierzchni 0,0079ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 37, na kwotę 36.200,00 zł ( trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr VI/37/11 z dnia 31 marca 2011r. Rada Miejska w Gryfinie, przeznaczyła do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Żabnica, oznaczoną numerem działki 38/1 o powierzchni 0,0079 ha, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 37.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 9 maja 2011r.,określił wartość nieruchomości na kwotę 36.200,00 zł ( trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych).
Zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.
W związku z powyższym ustalono cenę sprzedaży nieruchomości na poziomie jej wartości określonej w operacie szacunkowym.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec