Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie działek z obciążenia hipoteką przymusową zwykłą wpisaną na rzecz Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 stycznia 2011 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie działek z obciążenia hipoteką przymusową zwykłą wpisaną na rzecz Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 90 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia  6 lipca 1982 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, Nr 125 poz. 1368; z 2002 r.  Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 42, poz. 363; z 2004 r. Nr 172, poz. 1804; z 2008 r. Nr 116, poz. 731) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na wyłączenie działek oznaczonych numerami: 120  o powierzchni 6,1158 ha, 271/1 o powierzchni 0,3048 ha, 306/2 o powierzchni 1,2396 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Sobieradz z obciążenia hipoteką przymusową zwykłą na rzecz Gminy Gryfino z tytułu zabezpieczenia niespłaconej należności stanowiącej opłatę adiacencką, wpisaną w księdze wieczystej Nr SZ1Y/00010754/9. Hipoteka przymusowa zwykła obciążać będzie działki oznaczone numerami 271/4 o pow. 1,4714 ha oraz 21 o powierzchni 1,1111 ha, które pozostaną w księdze wieczystej KW Nr SZ1Y/00010754/9.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2008 r. wydana została decyzja w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku  z jej podziałem. Zgodnie z wnioskiem strony postępowania, opłata adiacencka w wysokości 2.489,10 zł. rozłożona została na 10 rat rocznych po 228,91 zł, płatnych w terminie do 30 czerwca każdego roku. W celu zabezpieczenia pozostałej należności  w księdze wieczystej nr SZ1Y/00010754/9 dokonano wpisu hipoteki przymusowej zwykłej. Na dzień dzisiejszy dokonano wpłaty trzech rat. Do spłaty pozostała kwota 1.802,37 zł.
W dniu 4 stycznia 2011 r. wpłynął wniosek właściciela nieruchomości o wyłączenie działek oznaczonych numerami: 120 o powierzchni 6,1158 ha, 271/1 o powierzchni 0,3048 ha, 306/2 o powierzchni 1,2396 ha oraz 21 o powierzchni 1,1111 ha z obciążenia hipotecznego w związku z chęcią ich przekazania na rzecz syna Martina Wróbla.
W księdze wieczystej pozostaną 2 działki 21 oraz 271/4. Wartości działki 271/4 określona została w 2008 r. na kwotę 333.714,00 zł, dla potrzeb ustalenia przedmiotowej opłaty. Kwota ta w zupełności pokrywa zobowiązanie wobec Gminy Gryfino.
Zgodnie z art. 90 ustawy o księgach wieczystych i hipotece w razie sprzedaży części nieruchomości obciążonej hipoteką sprzedawca lub kupujący mogą żądać, aby wierzyciel zwolnił tę część od obciążenia, jeżeli jest ona stosunkowo nieznaczna, a wartość pozostałej części nieruchomości zapewnia wierzycielowi dostateczne zabezpieczenie.

Sporządziła:
Ż. Snoch