Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 maja 2011 r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 10.800 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 10.800
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.500
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.500
4300 Zakup usług pozostałych 1.500
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.300
92195   Pozostała działalność 9.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.300
OGÓŁEM 10.800

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 10.800 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 10.800
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.500
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.300
92195   Pozostała działalność 9.300
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300
4300 Zakup usług pozostałych 9.000
OGÓŁEM 10.800

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 900

  • 1.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sadzonek krzewów ozdobnych dla sołectwa Wysoka Gryfińska (fundusz sołecki).

Dział 921

  • 9.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia wydatków planowanych w obrębie funduszu sołeckiego (Borzym – 9.000 zł, Czepino – 300 zł)

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz