Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12  sierpnia 2011 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 61.475 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

61.475
852     Pomoc społeczna 61.475
85295   Pozostała działalność 61.475
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) 61.475
OGÓŁEM 61.475

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 115.075 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 61.475
852     Pomoc społeczna 61.475
85295   Pozostała działalność 61.475
3110 Świadczenia społeczne 61.475
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 10.000
926     Kultura fizyczna i sport 10.000
92695   Pozostała działalność 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 43.600
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 35.000
4300 Zakup usług pozostałych 35.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.600
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 8.600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.250
4300 Zakup usług pozostałych 6.350
OGÓŁEM 115.075

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 53.600 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 43.600
758     Różne rozliczenia 8.600
75818   Rezerwy ogólne i celowe 8.600
4810 Rezerwy 8.600
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35.000
90013   Schroniska dla zwierząt 35.000
4300 Zakup usług pozostałych 35.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 10.000
926     Kultura fizyczna i sport 10.000
92695   Pozostała działalność 10.000
4260 Zakup energii 10.000
OGÓŁEM 53.600

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 852

  • 61.475 zł – zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 435/2011, które zwiększa Gminie dotację celową (z rez. celowej poz.27) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 900

  • 35.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie miasta i gminy Gryfino.

Dział 921, 758

  • 8.600 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na:
    • 1.350 zł – dokonanie oceny stanu gotowości instrumentu znajdującego się w Kościele p.w. Narodzenia N.M.P. w Gryfinie i przygotowanie ich do organizacji festiwali koncertów organowych w celu promocji Gminy Gryfino,
    • 5.000 zł – renowacja sztandaru organizacji kombatanckiej – Związku Inwalidów Wojennych,
    • 2.250 zł – zakup butów tanecznych dla zespołu tanecznego działającego w świetlicy wiejskiej w Daleszewie, działającym przez Gryfińskim Domu Kultury.

Dział 926

  • 10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie z przeznaczeniem na ochronę obiektu „Stanica Wodna na Międzyodrzu”.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz