Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 marca 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Gryfino na kadencję 2011 - 2015.

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 marca 2011r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Gryfino na kadencję 2011 - 2015.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1447, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974  i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 ; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz § 25 statutów sołectw, stanowiących załączniki nr 1 do nr 27 do uchwały Nr XXI/294/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom (Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 43 poz. 802) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 0050.13.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Gryfino na kadencję 2011-2015 wiersz 17 otrzymuje brzmienie:

Lp.  Sołectwo Termin upływu
obecnej kadencji
 Data zebrania
wyborczego
 Dzień tygodnia  Miejsce zebrania/
godzina
17.  Daleszewo  26.03.2011r.  31.03.2011r.  czwartek Świetlica wiejska/
1800

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zmiana terminu zebrania wyborczego w sołectwie Daleszewo nastąpiła z przyczyn organizacyjnych. O przesunięcie terminu wystąpił sołtys sołectwa.

Sporządziła:
Krystyna Więch