Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.160.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu i powierzchni reklamowych oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0050.160.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2011 r.


w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu i powierzchni reklamowych oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;  z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138,poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.  Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

  1. stawki czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu, przeznaczonego na cele rolne i nierolne oraz powierzchni reklamowej, położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino, określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia.
  2. stawki czynszu za najem 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego, położonego na terenie Miasta i Gminy Gryfino, określone w załącznikach Nr 4 i 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Do ustalonych stawek czynszu, z wyłączeniem gruntów, przeznaczonych na cele rolne, zostanie doliczony podatek VAT, w oparciu o odrębne przepisy.

§ 3.

  1. Za nieruchomości wykorzystywane bez umowy do czasu oddania ich Gminie Gryfino lub zawarcia nowej umowy, pobiera się opłatę w wysokości 200 % dotychczasowego czynszu brutto.
  2. W przypadku nie zawarcia nowej umowy z przyczyn leżących po stronie Gminy Gryfino, opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości, równa jest kwocie czynszu brutto, ustalonego zgodnie z dotychczasową umową.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, bieżące gospodarowanie mieniem komunalnym należy do kompetencji burmistrza. W ocenie sądów administracyjnych i organów nadzorczych ustalenie stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych nie mieści się w pojęciu zasad wydzierżawiania, o których mowa w art. 18 pkt. 9 lit. a, ww. ustawy, dlatego leży w kompetencji wójta, burmistrza albo prezydenta.
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2009 r. I OSK 23/09 oraz orzecznictwem wojewódzkich sądów administracyjnych, ustalanie przez radę gminy stawek czynszu za wydzierżawianie mienia komunalnego, koliduje z ustawowym rozdziałem kompetencji, na mocy którego gospodarowanie tym mieniem należy do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten wskazując wprost, że gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, wyklucza określenie czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gminnych przez radę, gdyż prowadzi to do zastępowania organu wykonawczego.
Od roku 2004, stawki czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, nie ulegały zmianie. Natomiast: średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych* w okresie od września 2005 r. do września 2011 r. wzrósł średnio o 19,3 %. Na rynku komercyjnym w mieście Gryfinie czynsze za lokale handlowe i usługowe kształtują się w wysokości od 48 zł/1 m2 do 78 zł/1 m2, za biura – 25 zł/ 1 m2, za gastronomię – 78 zł/1 m2. Czynsze za najem komunalnych lokali użytkowych są zatem i tak znacznie niższe. Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, burmistrz jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych, odpowiedzialny jest za całość gospodarki finansowej tej jednostki.
Mając powyższe na uwadze należało wydać przedmiotowe zarządzenie.

*wg Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Sporządziła:
Sylwia Barticzka