Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120. 41.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfino powołanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 120. 41.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 września 2011 r.
 

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfino powołanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Na podstawie § 6 ust. 1 i 3, § 8 pkt 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 63, poz.601) zarządzam, co następuje:

§1.1 Ustanawiam Pana Daniela Adamczyka – pracownika Wydziału Organizacyjnego gminnym koordynatorem informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Gryfino w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2. W przypadku czasowej nieobecności w pracy koordynatora, o którym mowa w ust. 1 jego obowiązki przejmuje Pan Ryszard Stempiński – pracownik Wydziału Organizacyjnego.

§ 2. Ustanawiam operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Gryfino w poniższych obwodach głosowania:

Nr obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej
Imię i nazwisko operatora
1 Gryfiński Dom Kultury
w Gryfinie
ul. Szczecińska 17
Olga Ostrówka
2 Gryfiński Dom Kultury
w Gryfinie (Pałacyk pod Lwami)
ul. Bolesława Chrobrego 48
Iwona Adamczyk 
3 Szkoła Podstawowa Nr 4
w Gryfinie
ul. Tadeusza Kościuszki 17
Agnieszka Grzegorczyk
4 Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Gryfinie
ul. Niepodległości 16
Ryszard Stempiński
5 Szkoła Podstawowa Nr 1
w Gryfinie
ul. Łużycka 22
Krzysztof Czosnowski
6 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie
ul. Łużycka 91
Daniel Cieślak
7 Przedszkole Nr 5 w Gryfinie
ul. Stefana Żeromskiego 12
Joanna Ekiert
8 Przedszkole Nr 3 w Gryfinie
ul. Zygmunta Krasińskiego 29
Magdalena Januszewska
9 Zespół Szkół w Gryfinie
ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70
Kamila Zagórska - Hyży
10 Szkoła Podstawowa Nr 2
w Gryfinie
ul. 9 Maja 4
Aleksandra Olchowska
11 Przedszkole Nr 1 w Gryfinie
ul. Wojska Polskiego 11
Joanna Kowalska
12 Szkoła Podstawowa w Żabnicy
ul. Długa 20
Agnieszka Wernikowska
13 Szkoła Podstawowa
w Radziszewie
ul. Szczecińska 54
Małgorzata Lewandowska
14 Świetlica wiejska w Wełtyniu
ul. Niepodległości 18
Helena Bobrowicz
15 Zespól Szkół w Gardnie
ul. Niepodległości 1
Tomasz Pękalski
16 Zespół Szkół w Chwarstnicy
ul. Gryfińska 19
Agnieszka Juszczak
17 Świetlica wiejska w Borzymiu
Borzym 17
Kinga Rataj
18 Dom Pomocy Społecznej
w Nowym Czarnowie
Nowe Czarnowo 66
Alicja Kowalska
19 Lokal usługowy w Pniewie
ul. Gryfińska 20 A
 Krzysztof Czosnowski
20 Dom Pomocy Społecznej
w Dębcach 11
Tomasz Pękalski
21 Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
Zakład Pielęgnacyjno– Opiekuńczy Psychiatryczny
w Nowym Czarnowie
Ryszard Stempiński
22 Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
w Gryfinie
ul. Parkowa 5
Iwona Adamczyk

 
§ 3. Do zadań koordynatora gminnego należy:

 1. udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora okręgowego,
 2. przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
 3. prowadzenie ewidencji informacji o operatorach obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych zawierającej dane kontaktowe, ustalony sposób dystrybucji loginów i haseł do pobrania licencji, oprogramowania oraz danych definiujących,
 4. prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualności danych definiujących wykaz obwodów i kandydatów,
 5. udział w dystrybucji loginów i haseł do pobrania licencji przez operatorów,
 6. dystrybucja oprogramowania oraz dystrybucja danych definicyjnych dla każdego obwodu głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośników); także w przypadku testów, o którym mowa w punkcie 10,
 7. przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
 8. zgłaszanie uwag dotyczących działania programu koordynatorowi okręgowemu,
 9. w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi okręgowemu,
 10. udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu w testach ogólnokrajowych przekazywania danych testowych o wynikach głosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego (według zasad przekazanych w odrębnym trybie),
 11. przekazanie do koordynatora okręgowego wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych,
 12. prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane następujące czynności:
  a) przeprowadzenie szkolenia z potwierdzeniem uczestnictwa,
  b) zgłoszenie uwag do działania programu do koordynatora okręgowego, w tym usterek i awarii
  c) przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł do pobrania licencji operatorów,
  d) przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania dla operatorów komisji obwodowych (pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośnika),
  e) przekazanie, za potwierdzeniem, danych definiujących dla poszczególnych obwodów.

§ 4. Do zadań operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej należy:

 1. udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,
 2. udział w wyznaczonym terminie w testach ogólnokrajowych obejmującym wprowadzenie testowych wyników głosowania w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej - w wyznaczonym terminie,
 3. potwierdzenie odbioru loginu i hasła do pobrania licencji operatora (na czas testów i obsługi wyborów),
 4. przygotowanie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i instalacji oprogramowania,
 5. potwierdzenie odbioru i wprowadzenia do oprogramowania aktualizacji (w przypadku takiej konieczności) danych definiujących obwód i kandydatów, z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definiujących,
 6. ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej miejsca i harmonogramu pracy,
 7. wprowadzenie danych z projektu protokołu głosowania w obwodzie przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej,
 8. w przypadku wystąpienia błędów - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,
 9. w przypadku wystąpienia ostrzeżeń - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,
 10. sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej błędnych danych o siedzibie obwodowej komisji wyborczej lub godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania;
 11. wydrukowanie i przekazanie do podpisania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej niezbędnej liczby egzemplarzy protokołu głosowania w obwodzie,
 12. zapisanie, po wprowadzeniu podpisu licencji przez przewodniczącego, danych z protokołu głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku,
 13. przekazanie do okręgowej komisji wyborczej podpisanych licencją przez przewodniczącego danych z protokołu głosowania w obwodzie.

§ 5. Osoby, o których mowa w § 1 i § 2 wykonują swoje zadania do czasu przyjęcia protokołów głosowania w obwodzie przez pełnomocnika właściwej okręgowej komisji wyborczej.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Urzędnikowi Wyborczemu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 63, poz. 601) zobowiązują burmistrza do ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w celu zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji w obwodach utworzonych na obszarze gminy w wyborach.

Sporządziła: Krystyna Więch