Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.52.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XIII sesji w dniu 24 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.52.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XIII sesji w dniu 24 listopada 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 24 listopada 2011 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XIII/113/11 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, zabudowanej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Chlebowo Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XIII/114/11 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XIII/115/11 wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki Akcyjnej „Polskie Koleje Państwowe” w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej linii kolejowej znajdujących się na tej nieruchomości, w zamian za wygaśnięcie części zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XIII/116/11 ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XIII/117/11 określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XIII/118/11 ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XIII/119/11 obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2012 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XIII/120/11 zwolnień z podatku od nieruchomości Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XIII/121/11 przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
XIII/122/11 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
XIII/123/11 nagrody jubileuszowej dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Wydział Organizacyjny
XIII/124/11 zmiany uchwały Nr XXI/184/08 z dnia 29 lutego 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno - usługowe Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XIII/125/11 przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XIII/126/11 zmiany uchwały Nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2011, zmienioną uchwałą Nr X/95/11 Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2011 r. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XIII/127/11 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XIII/128/11 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XIII/129/11 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działkach gminnych, oznaczonych numerami: 52/7, 9/3 i 10, położonych w obrębie ewidencyjnym Gardno Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XIII/130/11 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 24 listopada 2011 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Maciej Szabałkin

 

UZASADNIENIE

Na XIII sesji w dniu 24 listopada 2011 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów i jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.