Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.20.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE Nr 120.20.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 kwietnia 2011 r.


w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu sprawdzenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie powołuję Zespół Auditorów Wewnętrznych w składzie:

 1. Daniel Adamczyk – inspektor w Wydziale Organizacyjnym;
 2. Justyna Satanowska – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich;
 3. Renata Kuryło – inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich;
 4. Milena Świeboda – Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego;
 5. Sylwia Skrzyniarz – inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym;
 6. Małgorzata Dzierbicka – inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym;
 7. Iwona Głowacka-Krakowiak – inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym;
 8. Krystian Kosiński – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych;
 9. Iwona Szymańska – Ciepłucha – Zastępca Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych;
 10. Małgorzata Kida – inspektor w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych;
 11. Janina Major - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska;
 12. Mariusz Tarka – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska;
 13. Alicja Kowalska – Kierownik Biura Obsługi Rady i Burmistrza;
 14. Teresa Drążek – Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami;
 15. Krystyna Lamperska – Zastępca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami;
 16. Piotr Romanicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
 17. Grzegorz Jastrowicz – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
 18. Anna Myśko – Audytor Wewnętrzny;
 19. Jerzy Herwart – inspektor w Kontroli Wewnętrznej;
 20. Ewa Sznajder – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;
 21. Aneta Raciborska – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
 22. Joanna Ekiert – inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji;
 23. Dorota Koleda - inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji;
 24. Roman Rataj – Komendant Straży Miejskiej.

§ 2. Zadaniem Zespołu Auditorów Wewnętrznych będzie przeprowadzanie auditów wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie objętych Systemem Zarządzania Jakością, zgodnie z zakresem odpowiedzialności, uprawnień  i obowiązków.

§ 3. Program auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością ustala Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 4. Koordynatorem prac Zespołu Auditorów Wewnętrznych jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 5. W celu realizacji niniejszego zarządzenia zobowiązuję naczelników / kierowników komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem i Koordynatorem ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz umożliwienie członkom Zespołu Auditorów Wewnętrznych wykonywanie zadań niezbędnych do przeprowadzania auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością.

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 0152-56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz zarządzenie Nr 0152-26/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 0152-56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie (likwidacja Wydziału Spraw Społecznych z dniem 1 kwietnia 2011 r.) i przekazaniem części zadań Wydziałowi Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (od dnia 1 kwietnia 2011 r. – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych) oraz Ośrodkowi Pomocy Społecznej należy odwołać  z funkcji auditora wewnętrznego pracowników Wydziału Spraw Społecznych.
Proponuję uchylić zarządzenie Nr 0152-56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz zarządzenie Nr 0152-26/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 0152-56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz wprowadzić nowe, ujednolicone.

Przygotowała:
Angelika Szulc
Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością