Sesja nr VI

UCHWAŁA NR VI/39/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

UCHWAŁA NR VI/39/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675)) oraz art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, Nr 106, poz.675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz.1323) - uchwal a się, co następuje:

§ 1.

  1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, oznaczonych numerami działek: 312 o powierzchni 0,0553 ha i 313 o powierzchni 0,0547 ha, stanowiących własność Gminy Gryfino, na nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone numerami działek: 280 o powierzchni 0,0541 ha i 281 o powierzchni 0,0516 ha, będące własnością osoby fizycznej.
  2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Właścicielka nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych numerami działek 280 o pow. 0,0541 ha i 281 o pow. 0,0516 ha, położonych  w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 2, wystąpiła z prośbą o dokonanie zamiany przedmiotowych gruntów na nieruchomości będące własnością Gminy Gryfino, stanowiących działki nr 312 o pow. 0,0553 ha i 313 o pow. 0,0547 ha, również położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 2. Dla terenu przedmiotowych działek obowiązują ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/458/05 z dnia  28 kwietnia 2005 r., zgodnie z którymi są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol G2-51.MN.7).
Jako uzasadnienie swojej prośby wnioskodawczyni wskazała, że grunty gminne znajdują się na granicy z działką siedliskową Jej rodziców (dz. nr 64). Działka ta od strony ulicy Pomorskiej zabudowana jest domem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, natomiast część gospodarczo-użytkowa działki, na której składowane jest między innymi drewno na opał, znajduje się ponad 3 metry wyżej, przez co dojazd do tej części od strony ulicy Pomorskiej, nie jest możliwy i aktualnie odbywa się poprzez działki gminne nr 312 i 313.
Fakt przeznaczenia działek gminnych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  i ewentualna ich sprzedaż, spowodują, że zostanie całkowicie odcięty dojazd do tej części działki nr 64. Natomiast pozyskanie przez Gminę działek nr 280 i 281, przyczyni się do lepszego zagospodarowania przez przyszłego nabywcę działek sąsiednich o numerach 272 i 273, stanowiących własność Gminy.
Mając na uwadze fakt, że proponowane działki do zamiany posiadają takie samo przeznaczenie, niewiele się różnią powierzchniami a działki gminne faktycznie mogą ułatwić dostęp do działki siedliskowej nr 64 – dokonanie proponowanej zamiany należy uznać na uzasadnione.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

Sporządziła:
K.Lamperska