Sesja nr VI

UCHWAŁA Nr VI/40/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011.

UCHWAŁA  Nr VI/40/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2011 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/23/11 Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 2011 § 9 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

  1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 5.000.000 zł,
  2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 31.613.464 zł,
  3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 4.800.000 zł,
  4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 37.000.000 zł.”;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W uchwale Nr IV/23/11 Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 2011 § 9 brzmiał następująco:
„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

  1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 5.000.000 zł,
  2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 32.413.464 zł,
  3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty- 5.800.000 zł,
  4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 37.000.000 zł.”.

W części tabelarycznej do budżetu oraz w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2011-2025 ujęto prawidłowe kwoty, natomiast w uchwale budżetowej w § 9 w punkcie 2 i 3 w wyniku błędu pisarskiego wpisano nieprawidłową kwotę planowanego deficytu i rozchodów, w związku z powyższym konieczne jest nadanie nowego brzmienia § 9.