Sesja nr VI

UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

UCHWAŁA NR VI/43/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2011r.


w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określający tryb i sposób powoływania  i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Na postawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, Dz.U. z 2009 r., Nr 206, poz. 1589; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146;ostatnia zmiana: Dz.U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842) uchwala się co następuje:

§ 1.Przyjmuje się Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, Dz.U. z 2009 r., Nr 206, poz. 1589; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146;ostatnia zmiana: Dz.U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842) burmistrz powołuje zespół interdyscyplinarny, który  w ramach swoich zadań podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ustawodawca określił, iż w skład zespołu powinni wchodzić przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, a także kuratorzy sądowi. Ponadto w wyżej wymienionej ustawie mowa jest, iż rada gminy w drodze uchwały określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Sporządziła:
Magda Kłaczkiewicz