Sesja nr VI

UCHWAŁA NR VI/42/11 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych

UCHWAŁA NR VI/42/11
RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE
z dnia 31 marca 2011r.


w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568;  z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz.230 Nr 106, poz. 675/ Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 121, poz.770, Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 199, poz. 1937, Nr 96, poz. 874, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 19, poz. 100, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 5, poz. 13), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz. U. z 2000 r. Nr 23 poz.295; Nr 120, poz. 1268; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2006 r. Nr 220, poz. 1600; z 2008 r. Nr 216, poz. 1367; z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228/ Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1 Ustala się opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych gminy Gryfino w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3 Traci moc uchwała Nr XLIX/651/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Ustawa o gospodarce komunalnej w art.4 uprawnia Radę Miejską do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego świadczonych dla ludności. Obecne stawki obowiązują od 1 stycznia 2003 r.
Po przeprowadzeniu analizy cen za usługi cmentarne w gminach ościennych oraz ilości pogrzebów, a tym samym wykupu miejsc, jak również ilości przedłużeń prawa do grobu na kolejne 20 lat, wykazano konieczność podwyżki cen.
Stawki opłat za miejsca cmentarne ulegają podwyższeniu o 50 % w stosunku, do cen obowiązujących w latach poprzednich.

Sporządziła:
Lidia Rafa

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/42/11
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 31 marca 2011r.

1. Opłaty za miejsce pod groby na cmentarzu

Lp.  Rodzaj Wysokość

 opłaty

1.  Cmentarz komunalny w Gryfinie  
  - miejsce pod grób dziecka do 12 lat  112,50 zł
  - miejsce pod grób pojedynczy ziemny 225,00 zł
  - miejsce pod grób podwójny ziemny 450,00 zł
  - miejsce pod grób głębinowy – pojedynczy 300,00 zł
  - miejsce pod grób głębinowy – podwójny 600,00 zł
  - miejsce pod grób murowany pojedynczy 600,00 zł
  - miejsce pod grób murowany podwójny 900,00 zł
  - miejsce pod urnę 225,00 zł

2. Wysokość opłat za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych wiejskich w Chwarstnicy, Krzypnicy, Wełtyniu i Żabnicy – wynoszą 50% wysokości opłat określonych w pkt 1.

3. Za wznowienie miejsca pod grób po 20 latach pobiera się opłatę w wysokości 50 % opłaty określonej w pkt 1 i 2.

4. Pochówki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej są zwolnione z opłaty za miejsce pod groby na cmentarzu.