Sesja nr VI

UCHWAŁA Nr VI/47/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2011 r. W sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie czynności zmierzających do opracowania koncepcji dalszego funkcjonowania Centrum Wodnego „Laguna”.

UCHWAŁA Nr VI/47/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2011 r.


W sprawie  ustalenia kierunków  działania  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w zakresie czynności zmierzających do opracowania koncepcji dalszego funkcjonowania Centrum Wodnego „Laguna”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje  się Burmistrza Miasta i Gminy  Gryfino do podjęcia działań  w celu wypracowania kierunków koncepcji funkcjonowania Centrum Wodnego „Laguna” oraz przedstawienia koncepcji do wdrożenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE:

Uchwała ta zgodnie z kompetencjami Rady Miejskiej w Gryfinie ma charakter kierunkowy w odniesieniu do planowanych działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
Zobowiązuje Burmistrza do podjęcia działań w zakresie wypracowania koncepcji dalszego funkcjonowania zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Wodne „Laguna” poprzez przygotowanie stosownych opracowań prawnych i ekonomicznych, zawierających analizę skutków finansowych przekształcenia oraz ewentualnych zagrożeń.
Działania w/w pozwolą Burmistrzowi na wypracowanie najbardziej efektywnej koncepcji dalszego działania w/w zakładu budżetowego, opracowanie projektu, procedury i zasad przekształcenia, podstawowych dokumentów wymaganych przy wybranej koncepcji. Efekty w/w działań pozwolą w dalszej kolejności na przedłożenie wybranej koncepcji pod obrady Rady Miejskiej w Gryfinie celem podjęcia uchwały związanej z jej wdrożeniem.
Na dzień dzisiejszy Centrum Wodne „Laguna” funkcjonuje jako zakład budżetowy od 1 kwietnia 2009r. w oparciu o Uchwałę nr XXXVII/384/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie i Uchwałę nr XXXVII/385/09 z dnia 12 marca 2009r. w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu w Centrum Wodnym „Laguna” w Gryfinie. Całokształt spraw związanych z działalnością statutową zakładu prowadzona jest jednoosobowo w granicach zwykłego zarządu na bazie pełnomocnictwa wystawionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla Dyrektora Centrum Wodnego „Laguna”.
Zakład budżetowy Centrum Wodne „Laguna” nie posiada osobowości prawnej, pełnomocnictwo ogranicza możliwości zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy jedynie w ramach planu finansowego jednostki. Zasadnym jest przeanalizowanie i wdrożenie najbardziej efektywnej formy prowadzenia dalszej działalności przez Centrum Wodne „Laguna” pod kątem realizowania zadań remontowych i inwestycyjnych, pozyskiwania obcych środków finansowych i prowadzenia odpowiedniej polityki podatkowej przedsiębiorstwa.