Sesja nr VI

UCHWAŁA NR VI/41/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

UCHWAŁA NR VI/41/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,  poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 37.144.350 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 37.144.350
150     Przetwórstwo przemysłowe 21.954.350
15011   Rozwój przedsiębiorczości 21.954.350
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 21.954.350
600     Transport i łączność 3.000.000
60016   Drogi publiczne gminne 3.000.000
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 3.000.000
630     Turystyka 8.220.000
63003

63095

  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8.085.000
6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5.100.000
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2.985.000
  Pozostała działalność 135.000
6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 135.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.820.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.000.000
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3.000.000
90002   Gospodarka odpadami 820.000
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 820.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 150.000
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 150.000
OGÓŁEM 37.144.350

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 37.144.350 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 37.144.350
150     Przetwórstwo przemysłowe 21.954.350
15011   Rozwój przedsiębiorczości 21.954.350
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 21.954.350
600     Transport i łączność 3.000.000
60016   Drogi publiczne gminne 3.000.000
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3.000.000
630     Turystyka 8.220.000
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8.085.000
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8.085.000
63095   Pozostała działalność 135.000
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 135.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.820.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.000.000
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3.000.000
90002   Gospodarka odpadami 820.000
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 820.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 150.000
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 150.000
OGÓŁEM 37.144.350

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  12.011.200 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 12.011.200
600     Transport i łączność 6.776.200
60016   Drogi publiczne gminne 6.776.200
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.776.200
630     Turystyka 5.235.000
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5.100.000
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.100.000
63095   Pozostała działalność 135.000
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 135.000
OGÓŁEM 12.011.200

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 12.011.200 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 12.011.200
600     Transport i łączność 6.776.200
60016   Drogi publiczne gminne 6.776.200
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.000.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.776.200
630     Turystyka 5.235.000
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5.100.000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.100.000
63095   Pozostała działalność 135.000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 135.000
OGÓŁEM 12.011.200

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z koniecznością ujęcia dochodów i wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Zmiany te polegają na zmianie paragrafu dochodowego 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na paragrafy:

  • 6207 i 6208 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w rozdziale 15011, 63003, 63095, 90001, 90002, 92109,
  • 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w rozdziale 60016.

Zmiany klasyfikacji budżetowej ww. dochodów (czwartej cyfry paragrafu) powoduje konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków (rozdział 60016, 63003 i 63095).

Sporządziła:
S.Skrzyniarz