Sesja nr VI

UCHWAŁA NR VI/37/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2011. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica.

UCHWAŁA NR VI/37/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2011.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) oraz art. 37 ust. 2 kt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 38/1 o powierzchni 0,0079 ha, na rzecz współwłaścicieli przyległej nieruchomości, oznaczonej numerem działki 37.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości oznaczonych numerami działek: 38/1 o powierzchni 0,0079 ha i 38/2 o powierzchni 0,0285 ha (dawniej działka nr 38 zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej), położonych w obrębie ewidencyjnym Żabnica.
Dla w/w terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, działka nr 38/1 położona jest na terenie oznaczonym symbolem RM – „ teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych”. Część budynku świetlicy wiejskiej, znajdującego się obecnie na działce nr 38/1, zagospodarowana została na cele mieszkalne przez współwłaścicieli nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 37. Współwłaściciele w/w działki, zabudowanej między innymi budynkiem mieszkalnym, wystąpili z wnioskiem o sprzedaż na ich rzecz zajętej nieruchomości gminnej.
W związku z tym, że działka nr 38/1, ze względu na posiadaną powierzchnię nie spełnia wymogów samodzielnej działki budowlanej i nie może funkcjonować, jako niezależna działka, zasadnym jest jej zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli działki nr 37.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec