Sesja nr VI

UCHWAŁA NR VI/44/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

UCHWAŁA NR VI/44/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2011r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Na postawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  oraz art. 6 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, Dz.U. z 2009 r., Nr 206, poz. 1589; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146;ostatnia zmiana: Dz.U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, Dz.U. z 2009 r., Nr 206, poz. 1589; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146;ostatnia zmiana: Dz.U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842) zadaniem gminy jest tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Mając więc na względzie powyższe, należałoby podjąć stosowną uchwałę.

Sporządziła:
Magda Kłaczkiewicz