Sesja nr VIII

UCHWAŁA NR VIII/58/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych Gardno i Drzenin.

UCHWAŁA NR VIII/58/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 czerwca 2011 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych Gardno i Drzenin.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c i ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.  z 2007 r. Nr 231, poz. 1700; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz.817; z 2010 r. Nr 48, poz. 287, Nr 96, poz. 620, Nr 143, poz. 963, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, niżej wymienionych nieruchomości gruntowych dla potrzeb realizacji zadania pn. ”Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Parku Regionalnego w Gryfinie – etap II”:

obręb ewidencyjny Gardno:

 

obręb ewidencyjny  Drzenin:

działka nr  powierzchnia   działka nr powierzchnia
70/51 0,1593 ha   19/11 0,0101 ha
70/53 0,2565 ha   19/12 0,0655 ha
72/16 0,8564 ha   19/13 0,0526 ha
72/19 0,1924 ha   19/14 0,0826 ha
72/20 0,1372 ha   19/15 0,1084 ha
72/21 0,0100 ha   19/16 0,0111 ha
72/23 0,0101 ha   19/18 0,2873 ha
72/24 0,4838 ha      
72/26 0,0031 ha      

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzją Starosty Gryfińskiego nr 496/2010 znak: AB.LW.7350.IV-198/10 z dnia 14 września 2010 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono Gminie Gryfino pozwolenia na budowę „uzbrojenia terenów inwestycyjnych Parku Regionalnego  w Gryfinie”. Aktualnie przystąpiono do realizacji II etapu przedmiotowego zadania. Poszczególne składniki infrastruktury technicznej wchodzącej w skład projektowanego zamierzenia (drogi, kanalizacja deszczowa i sanitarna wraz  z przepompowniami, sieć wodociągowa, stacje transformatorowe wraz z siecią elektroenergetyczną) zlokalizowane są na gruntach, szczegółowo opisanych w §1 uchwały, stanowiących obecnie własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych.
W związku z powyższym, dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania niezbędne jest przejęcie wskazanych nieruchomości przez Gminę.
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność gminie, nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie między innymi dróg gminnych, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji.
Konieczność podjęcia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości wynika z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym. Ponadto uchwała jest jednym z dokumentów wymaganych przez Agencję do rozpatrzenia wniosku o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Sporządziła:
K.Lamperska