Sesja nr VIII

UCHWAŁA Nr VIII/66/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie uznania rolnictwa i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej

UCHWAŁA Nr VIII/66/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 czerwca 2011 r.


w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie uznania rolnictwa i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 60, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.  327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675;  z 2011 r. Nr 21 poz. 113) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Gryfinie zwraca się do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o to, aby w ramach prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej rozpoczynającej się  w II połowie 2011 roku – za jeden z priorytetów została uznana kwestia rolnictwa,  a w szczególności sprawa wyrównania poziomu dopłat rolniczych dla Polski do państw starej Unii. Intencją Rady jest doprowadzenie do powszechnego uznania, że wyrównywanie dopłat jest kluczową sprawą dla przyszłości i rozwoju polskiego rolnictwa. Rada Miejska wyraża nadzieję, że polski rząd traktuje tę sprawę jako problem najwyższej wagi.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały - poprzez jej przesłanie Prezesowi Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej – powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gryfinie.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn