Sesja nr VIII

UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino

UCHWAŁA NR VIII/62/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 czerwca 2011 r.w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1; Nr 56, poz. 458; Nr 67, poz. 572; Nr 97, poz. 800; Nr 213, poz. 1650; Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć na stanowiskach niewymienionych
    w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino, ustala się według następujących norm:
L.p. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
1. Pedagodzy, psychologowie, logopedzi, doradcy zawodowi, terapeuci 20
2. Nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujący z grupami mieszanymi, do których uczęszczają dzieci 6-letnie oraz dzieci innych grup wiekowych, realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 22
3. Wychowawcy świetlic szkolnych, sprawujący opiekę nad uczniami dowożonymi do szkół 26
  1. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w wierszu 1 tabeli z ust. 1 należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, terapeutycznych i korekcyjnych.
  2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zatrudnionych dodatkowo w przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi, w celu wspomagania kształcenia integracyjnego, określa się według norm ustalonych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela albo w tabeli z ust. 1.

§ 2. 

  1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określa się według wymiaru obowiązującego, zgodnie z normami ustalonymi w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela albo w tabeli z § 1 ust. 1, dla stanowiska, na którym nauczyciel realizuje większą ilość etatu. W przypadku, gdy nauczyciel realizuje taką samą ilość etatu na stanowiskach o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – według najniższego wymiaru.
  2. Przy ustaleniu wymiaru zatrudnienia nauczyciela sumuje się godziny zajęć na stanowiskach o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, sprowadzając do wspólnego mianownika według tygodniowego obowiązkowego wymiaru, o którym mowa w ust. 1.
  3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole lub przedszkolu w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się według zasad określonych w ust. 1.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/412/2009 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino.

§ 4. Interpretacja przepisów niniejszej uchwały należy do organu prowadzącego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę określają m. in. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych art. 42 ust. 3 tej ustawy, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty.
Powyższe zagadnienia regulowała uchwała Nr XXXVIII/412/2009 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino. Niniejsza uchwała uwzględnia zmiany w organizacji jednostek oświatowych Gminy Gryfino oraz uaktualnia sposób obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj