Sesja nr VIII

UCHWAŁA NR VIII/60/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Gryfino” oraz aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino”

 

 

UCHWAŁA NR VIII/60/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 czerwca 2011r.


w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Gryfino” oraz aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17,poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, o odpadach (Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243, z 2010r. Nr 28, poz.145, Nr 203, poz.1351) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z 2008r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz.865, Nr 154, poz.958, Nr 171, poz.1056, Nr 199, poz.1227, Nr 223, poz.1464, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 20, poz.106, Nr 79, poz.666, Nr 130, poz.1070, Nr 215, poz.1664; z 2010r. Nr 21, poz.104, Nr 28, poz.145, Nr 76, poz.489, Nr 119, poz.804, Nr 152, poz.1018, Nr 152, poz.1019, Nr 229, poz.1498, Nr 249, poz.1657, Nr 182, poz.1228; z 2011r. Nr 32, poz.159, Nr 63, poz.322), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się aktualizację „Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Gryfino”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz aktualizację „Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino”, zawarty w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 j.t. z późn. zm.) w art. 17 nakłada na organy wykonawcze województwa, powiatu i gminy obowiązek opracowania programów ochrony środowiska.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r, o odpadach (Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 j.t.) w art. 14 określa konieczność opracowania planów gospodarki odpadami dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz stworzenia zintegrowanej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, które podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Plany takie określają aktualny stan gospodarki odpadami, prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów oraz system monitoringu i oceny realizacji tych celów.
Dokumenty te tworzone były w kolejności począwszy od szczebla gminnego, następnie powiatowego, wojewódzkiego oraz krajowego, natomiast ich aktualizacja odbywa się w odwrotnej kolejności. Z powyższego harmonogramu wynika przesunięcie terminu opracowania dokumentów będących przedmiotem niniejszej uchwały, które winny uwzględniać ustalenia Planów i Programów przyjętych przez organy wyższego szczebla. Ich założenia są zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi oraz Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Miasta i Gminy Gryfino oraz Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino.
Obowiązek sporządzenia przedmiotowych dokumentów spoczywa na organie wykonawczym gminy.

Sporządziła:
Janina Major