Sesja nr VIII

UCHWAŁA NR VIII/56/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino

UCHWAŁA NR VIII/56/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 czerwca 2011 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;  z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138,poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r.  Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art.37 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323) - uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie 2 m. Gryfino, oznaczonych numerami działek:

1. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2-51.MN.7)

- dz. nr 272 o pow. 555 m2 , - dz. nr 230 o pow. 608 m2 , - dz. nr 221 o pow. 578 m2 ,
- dz. nr 273 o pow. 568 m2 , - dz. nr 231 o pow. 526 m2 , - dz. nr 222 o pow. 575 m2 ,
- dz. nr 275 o pow. 543 m2 , - dz. nr 232 o pow. 554 m2 , - dz. nr 223 o pow. 534 m2 ,
- dz. nr 276 o pow. 522 m2 , - dz. nr 233 o pow. 555 m2 , - dz. nr 218 o pow. 578 m2 ,
- dz. nr 277 o pow. 579 m2 , - dz. nr 234 o pow. 525 m2 , - dz. nr 215 o pow. 586 m2 ,
- dz. nr 278 o pow. 542 m2 , - dz. nr 236 o pow. 626 m2 , - dz. nr 214 o pow. 594 m2 ,
- dz. nr 294 o pow. 707 m2 , - dz. nr 237 o pow. 606 m2 , - dz. nr 211 o pow. 563 m2 ,
- dz. nr 295 o pow. 417 m2 , - dz. nr 322 o pow. 513 m2 , - dz. nr 212 o pow. 534 m2 ,
- dz. nr 296 o pow. 427 m2 , - dz. nr 320 o pow. 518 m2 , - dz. nr 213 o pow. 545 m2 ,
- dz. nr 297 o pow. 540 m2 , - dz. nr 319 o pow. 549 m2 , - dz. nr 216 o pow. 545 m2 ,
- dz. nr 302 o pow. 420 m2 , - dz. nr 314 o pow. 552 m2 , - dz. nr 217 o pow. 545 m2 .
- dz. nr 303 o pow. 417 m2 , - dz. nr 315 o pow. 778 m2 ,  
- dz. nr 229 o pow. 740 m2 , - dz. nr 317 o pow. 804 m2 ,  

2. pod zabudowę usługową biurową, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia (G2-51.U.2)

- dz. nr 298 o pow. 1193 m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – Rejon Północny, uchwalonego Uchwałą nr XXXV/458/05 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2005 r. działki położone na terenie oznaczonym symbolem G2-51.MN.7 posiadają zapis – tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Dopuszcza się lokalizację uzupełniającej funkcji usługowej – pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie przekroczy 20% powierzchni funkcji mieszkalnej.
Natomiast działka oznaczona symbolem G2-51.U.2 posiada zapis – tereny przeznaczone pod zabudowę usługową biurową, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia.
W budynkach usługowych dopuszcza się lokalizację wbudowanej funkcji mieszkalnej – pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa funkcji mieszkalnej nie przekroczy 30 % powierzchni funkcji usługowej. Obowiązuje zakaz lokalizacji lokali mieszkalnych  na parterze.
Teren uzbrojony jest w media niezbędne do realizacji zabudowy.
W związku z powyższym proponuję przeznaczyć poszczególne działki do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cel zgodny z planem.
Proponowana forma zbycia ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.
Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2011.

Sporządziła:
J. Woldańska