Sesja nr VIII

UCHWAŁA NR VIII/61/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino

UCHWAŁA NR  VIII/61/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 czerwca 2011 r.  

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230) i art. 14 ust. 5, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, Nr 69, poz. 624, Nr 273,poz. 2703, Nr 281, poz 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 80, poz. 542, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219,poz. 1705, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 148 poz. 991, Nr 127 poz. 857) uchwala się co następuje:

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale mówi się o:

 • rodzicu - należy przez to rozumieć każdego opiekuna prawnego,
 • rodzinie - należy przez to rozumieć osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe,
 • podstawie programowej – należy przez to rozumieć podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17).
 • rocznym obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym – należy przez to rozumieć obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

ROZDZIAŁ II
OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLA PUBLICZNE

§ 2. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gryfino w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w czasie określonym w statucie przedszkola.

§ 3.1. Za świadczenia udzielane przez przedszkola, wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, pobierane są opłaty. W czasie, w którym nie jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, realizowane są zadania opiekuńcze,  wychowawcze i edukacyjne, a w szczególności:

 1. działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:
  1. przygotowywanie miejsca zabaw, wypoczynku i snu dziecka,
  2. nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającymi dziećmi,
  3. nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach przedszkola i na zewnątrz;
 2. działania przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;
 3. zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową;
 4. gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka,
 5. edukacja przedszkolna wykraczająca poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola, w wysokości 0,20% minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

3. Wysokość opłat określonych w § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 3, zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy, zgodnie z zasadami określonymi poniżej:

 • kwotę poniżej 5 groszy zaokrągla się w dół.
 • kwotę 5 groszy i powyżej zaokrągla się w górę,

§ 4. 1. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 15 lipca 2011 r., znak: NK.4.4131.162.2011.AB Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 4 ust. 1 uchwały)

 1. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 15 lipca 2011 r., znak: NK.4.4131.162.2011.AB Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 4 ust. 2 uchwały)
 2. W przypadku, gdy przynajmniej dwoje dzieci z rodziny uczęszcza w tym samym czasie do oddziału żłobkowego lub przedszkolnego znajdującego się w tym samym lub różnych przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino, to na każde z tych dzieci przysługuje 20 % zniżki w opłacie o której mowa w § 3 ust 2.
 3. Z wnioskiem o możliwość skorzystania ze zniżki, o której mowa w ust. 3 występuje rodzic do dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza.
 4. Dyrektor przedszkola, w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, na wniosek rodzica może zwolnić z opłat o których mowa w § 3 ust. 2.
 5. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek rodzica może zwolnić z części opłat za przedszkole, o których mowa w § 4 ust. 2 do wysokości nie niższej niż stawka opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2.

§ 5.1. Zmiana wysokości opłat, o których mowa w § 3 ust. 2, następuje z dniem pierwszego kolejnego miesiąca, po miesiącu, w którym dokonano zmiany wysokości stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Wysokość opłat, o których mowa w § 3 ust. 2 oraz w § 4 ust. 3, podawana jest do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 6.  (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 15 lipca 2011 r., znak: NK.4.4131.162.2011.AB Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 6 uchwały)

§ 7.1. Opłaty, o których mowa w § 3 ust. 2 oraz w § 4 ust. 2  nie obejmują kosztów wyżywienia.

2. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 15 lipca 2011 r., znak: NK.4.4131.162.2011.AB Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 7 ust. 2 uchwały)

§ 8. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 15 lipca 2011 r., znak: NK.4.4131.162.2011.AB Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 8  uchwały)

ROZDZIAŁ III
OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ ODDZIAŁY ŻŁOBKOWE
ZNAJDUJĄCE SIĘ W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH

§ 9.1. Wprowadza się opłatę stałą za jeden miesiąc za świadczenia oddziałów żłobkowych w wysokości 12% minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

 1. W przypadku, gdy przynajmniej dwoje dzieci z rodziny uczęszcza w tym samym czasie do oddziału żłobkowego lub przedszkolnego znajdującego się w tym samym lub różnych przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino, to na każde z tych dzieci przysługuje 20 % zniżki w opłacie stałej.
 2. Z wnioskiem o możliwość skorzystania ze zniżki, o której mowa w ust. 2 występuje rodzic do dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza.
 3. Zmiana wysokości opłaty stałej następuje z dniem pierwszego kolejnego miesiąca, po miesiącu, w którym dokonano zmiany wysokości stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 4. Opłata stała za świadczenia oddziałów żłobkowych w czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie obejmuje kosztów wyżywienia.
 5. Wysokość opłaty stałej podawana jest do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 10. Wysokość opłaty określonej w § 9 ust. 1 i ust. 2 zaokrągla się do pełnych złotych, zgodnie z zasadami określonymi poniżej:

 1. kwotę poniżej 50 groszy zaokrągla się w dół.
 2. kwotę 50 groszy i powyżej zaokrągla się w górę,

 § 11. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 15 lipca 2011 r., znak: NK.4.4131.162.2011.AB Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 11 uchwały)

§ 12. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek rodzica może zwolnić z części pełnej opłaty za świadczenia oddziałów żłobkowych, o której mowa w § 11 ust. 2 do wysokości nie niższej niż stawka opłaty, o której mowa w § 9 ust. 1.

2. Dyrektor przedszkola, w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, na wniosek rodzica może zwolnić z opłaty stałej w całości.

§ 13. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 15 lipca 2011 r., znak: NK.4.4131.162.2011.AB Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 13 uchwały)

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. Traci moc uchwała Nr L/540/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmiana dotychczas obowiązującej uchwały wiąże się z tym, iż z dniem 1 września 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148 poz. 991), która doprecyzowuje przepisy związane z wychowaniem przedszkolnym, a w szczególności z ustaleniem odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, oraz za korzystanie z wyżywienia w tych przedszkolach.
Zgodnie z art. 14 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), zadaniem własnym gminy jest zapewnienie warunków do odbycia przez dzieci 5 i 6 letnie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
Znowelizowany art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty obliguje organy prowadzące do ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego, uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Proponowana w uchwale kwota odpłatności za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola, to 0,20% minimalnego wynagrodzenia określonego  w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Obecnie kwota ta wynosi 2,80 zł każdą rozpoczętą godzinę. Przy założeniu, że do tej pory rodzic za przedszkole ponosi opłatę stałą w wysokości 166,00 zł miesięcznie, to miesięczna opłata za ilość godzin ponad podstawę programową jest zbliżona do tej kwoty.
Zgodnie z informacją uzyskaną od dyrektorów przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino, średni czas pobytu ok. 90% dzieci uczęszczających do przedszkoli wynosi 8 godzin dziennie, w tym 5 godzin w których byłaby realizowana podstawa programowa. Przy założeniu, że pobyt dziecka w przedszkolu wyniesie 8 godzin dziennie, przez średnio 21 dni w miesiącu, to miesięczny koszt jaki rodzic będzie zobowiązany zapłacić wyniesie 176,40 zł. – jest to koszt zbliżony do obecnych opłat. Pamiętać jednak należy, że w przypadku tylko jednej nieobecności dziecka w przedszkolu kwota ta obniży się o 8,40 zł Można też będzie odbierać dzieci wcześniej tym samym jeszcze bardziej obniży się koszt opłat za przedszkole.
Rodzic zobowiązany jest dokonać opłat za świadczenia przedszkoli za miesiąc poprzedni. Takie rozwiązanie wynika z faktu, że dopiero po upływie miesiąca można obliczyć w jakim stopniu dziecko korzystało ze świadczeń wykraczających poza podstawę programową w danym miesiącu. W związku z tym koszty pobytu dzieci w przedszkolu  w miesiącu wrześniu każdego roku będą opłacane przez rodziców dopiero w październiku.          

Dodatkowa informacja do uzasadnienia

1.Wydatki bieżące ponoszone przez Gminę Gryfino na jedno dziecko w przedszkolu i oddziale żłobkowym w roku 2011 wynoszą 941,83 zł

2. Partycypacja rodziców w kosztach utrzymania przedszkoli

Rok Opłata za jedno dziecko wpłaty  rodziców w miesiącu wpłaty roczne rodziców
2010 Opłata stała 158,00 zł 111.548,00 zł 1.227 028,00 zł
2011 Do 31.08.2011 r. oplata stała 166,00 zł 122.674,00 zł 858.718,00 zł
(za okres od I-VIII 2011 r.)
od 1.09.2011 r. do 31.12.2011 r. szacowany miesięczny koszt opłat za pobyt dziecka w przedszkolu – 176,40 zł Szacowana wartość -108.309,60 zł Szacowana wartość od 1.09 – 31.12.2011 r. za przedszkole - 433.238,40 zł
Opłata stała za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym 166,00 zł Szacowana wartość - 20.750,00 zł Szacowana wartość od 1.09.-31.12.2011 r. za żłobek - 83.000 zł
2012 szacowany miesięczny koszt opłat za pobyt dziecka w przedszkolu (bez uwzględnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r.) – 176,40 zł Szacowana wartość -108.309,60 zł Szacowana wartość -
1.191 405,60 zł
Opłata stała za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym 166,00 zł Szacowana wartość - 20.750,00 zł Szacowana wartość -
228.250,00 zł

3. Koszt Gminy Gryfino poniesiony na utrzymanie przedszkoli w roku: 2010 - wyniósł 7.416 570 zł  2011 - zgodnie z planem budżetowym wyniesie ok. 8.557 146 zł.

4. Opłata za 1 godzinę świadczeń udzielanych przez przedszkola to 0,20% minimalnego wynagrodzenia za pracę; aktualnie (1 386 zł x 0,20%) kwota ta wynosi 2,77zł po zaokrągleniu, zgodnie z § 3 ust. 3 projektu uchwały - 2,80 zł .

5. Szacunkowa wartość planowanych przedszkolnych opłat.

Przy założeniu opłaty za 3 godziny świadczeń ponad podstawę programową dziennie:
3h x 2,80 zł = 8,40 zł – dzienny koszt pobytu dziecka w przedszkolu
8,40 zł x 21 dni w miesiącu = 176,40 zł – miesięczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu.
614 (liczba dzieci w przedszkolach) x 176,40 zł = 108.309,6 zł / 1 miesiąc
125 (liczba dzieci w oddz. żłobkowych) x 166 zł (opłata stała) = 20.750,00 zł/ 1 miesiąc

6. Przy założeniu, że łączna liczba godzin, za które pobierana będzie opłata zmniejszy się o 1/3 z uwagi na możliwość pomniejszania kosztów przez rodziców odbierających wcześniej dzieci – wpływy do budżetu z tytułu opłat za przedszkole zmniejszą się także o 1/3 tj. o ok.  397.135,20 zł rocznie.

Sporządziła:
Marta Marczak

Lista załączników:
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY [3101717 bajtów]