Sesja nr VIII

UCHWAŁA NR VIII/57/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawki

UCHWAŁA NR VIII/57/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 czerwca 2011 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r.Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r.  Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203;  z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230,) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043,  Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawki, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 40 o powierzchni 0,06 ha i 141 o powierzchni 0,05 ha.
  2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działek stanowiących przedmiot zbycia, oznaczonych numerami działek 38, 39, 142 oraz 143, 42/1, 41/1 i 41/2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem działek nr 40 o pow. 0,06 ha i 141 o pow. 0,05 ha, sklasyfikowanych jako W – rowy, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawki.  Północna część działek położona jest w granicach terenu, dla którego obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy Gryfino (Uchwała Nr XV/212/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 r.). Plan miejscowy ustala dla tego terenu następujące przeznaczenie:
S – tereny składów,
S/EE – tereny składów oraz napowietrznych linii energetycznych.
Pozostała część działek położona jest w granicach terenu, dla którego na mocy Uchwały Nr XXVI/24/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2008 r. opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki.
Zgodnie z projektem planu działki położone są w granicach jednostki planistycznej Zk-58.P/S/U.138 wskazującej przeznaczenie terenu pod zabudowę produkcyjno-magazynową, składy oraz zabudowę usługową z wyłączeniem rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko jest wymagany.
Opracowania planistyczne nie zawierają ustaleń szczegółowych w zakresie ochrony rowów melioracyjnych.
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na podstawie prowadzonej ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz gruntów zmeliorowanych, stwierdził istnienie rowów na gruncie. Nie posiada jednak informacji czy z rowami powiązane są systemowo inne urządzenia melioracyjne, które mogłyby być wybudowane przed rokiem 1945. Takie fakty zostaną ustalone na etapie sporządzania operatu wodnoprawnego, który należy opracować w przypadku gdy właściciel zdecyduje się na rozbiórkę urządzeń wodnych i wystąpi do Starosty Gryfińskiego o pozwolenie wodnoprawne.
Właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek 38, 39, 142 oraz 143, 42/1, 41/1 i 41/2, wystąpili o nabycie działek gminnej w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości.
Działki gminne – rowy, położone są pomiędzy działkami właścicieli i ich nabycie pozwoliłoby na scalenie nieruchomości w celu ich lepszego zagospodarowania.
W związku z powyższym proponuję działki nr 40 i 141, przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Nabywcy pokryją całość kosztów związanych  z przygotowaniem terenu do zbycia a uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2011.

Sporządziła:
J. Woldańska