Sesja nr VIII

UCHWAŁA NR VIII/63/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ... na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR VIII/63/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 czerwca 2011 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ...*)  na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565; z 2008 r. Nr 229, poz. 1539; z 2009 Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40 poz. 230, Nr 182 poz.1228, Nr 254 poz. 1700; z 2011 r. Nr 6 poz. 18) uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Pana ...*) na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Rada Miejska w Gryfinie uznaje skargę za zasadną  z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, zgodnie z kompetencjami, przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gryfinie skargę Pana ...*) na przekroczenie terminu administracyjnego w załatwianiu sprawy, z którą Skarżący zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Treść skargi została przekazana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie Komisji Rewizyjnej.
Na podstawie dokumentów w w/w sprawie okazanych Komisji Rewizyjnej przez urzędników podległych służbowo Burmistrzowi, jako Kierownikowi Urzędu Miasta i Gminy oraz na podstawie uzyskanych wyjaśnień, Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Strona postępowania – Pan ...*) - ma rację, że doszło do przekroczenia terminu administracyjnego, bowiem skutecznie nie powiadomiono Strony o tym, iż ze względu za zawiłość postępowania, termin na załatwienie sprawy musiał zostać przedłużony. Przedłużenie terminu stało się konieczne ze względu na obowiązek wcześniejszego rozpatrzenia w toku postępowania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złożonych przez Pana ...*) (uwagi zostały zawarte  w piśmie Strony postępowania z dnia 1.04.2011 roku).
Burmistrz, jako organ administracji stopnia gminnego, przyznał rację Stronie w tym względzie i polecił urzędnikom odpowiedzialnym za rozpatrzenie sprawy przeprowadzenie sanacji tego stanu, poprzez wyznaczenie nowego terminu na rozpatrzenie sprawy i skuteczne powiadomienie o tym Strony postępowania - zgodnie z przepisami KPA.
W związku z powyższym, Rada Miejska uważa, iż zarzuty zawarte w skardze są zasadne.

 

*) - wyłączenie  jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Alicja Kowalska - Kierownik Biura  Obsługi Rady i Burmistrza.