Sesja nr X

UCHWAŁA NR X/95/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2011

UCHWAŁA NR X/95/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 sierpnia 2011 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  30 czerwca 2011 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2011

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390;  z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804; z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871) oraz Uchwały Nr V/35/11 Rady Miejskiej w Gryfinie dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Nr IX/80/11 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2011:

  1. § 1 otrzymuje brzmienie:
    „Na remonty zabytkowych obiektów sakralnych, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Gryfino, przyznaje się dotacje dla właścicieli tych obiektów w łącznej wysokości 157.400 (słownie złotych: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta 00/100).”
  2. § 2, pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
    „45.000 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100) dla Parafii pw. Świętej Trójcy  w Chwarstnicy z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny w miejscowości Mielenko Gryfińskie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Projekt uchwały jest przygotowany w związku z wnioskiem Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Chwarstnicy o zwiększenie przyznanej dotacji  o dodatkową kwotę 35.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia placu kościelnego  w Mielenku Gryfińskim. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z założeniami został złożony w terminie, tj. dnia 30 czerwca 2011 r. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-400 w dniu 29.06.2009 r., co uprawnia do występowania  z wnioskiem o dofinansowanie.
W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały Rady Miejskiej,  a w konsekwencji podpisanie umowy pomiędzy Gminą Gryfino a Parafią w Chwarstnicy.

Sporządziła:
Barbara Lefik