Sesja nr X

UCHWAŁA NR X/91/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wirów na lata 2010-2017”

UCHWAŁA NR X/91/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 sierpnia 2011 r.


w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wirów na lata 2010-2017”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 177) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się „Planu Odnowy Miejscowości Wirów na lata 2010-2017” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Plan odnowy miejscowości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (tekst jednolity Dz. U. Nr 38, poz. 220, zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 974; z 2010 r. Nr 65, poz. 417, Nr 162, poz. 1092) jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosków składanych w celu uzyskania dofinansowania zadań realizowanych na obszarach wiejskich. „Plan Odnowy Miejscowości Wirów na lata 2010-2017” został przygotowany zgodnie z wytycznymi niniejszego Rozporządzenia.

Sporządziła:
Magdalena Konopelko-Kiżuk