Sesja nr X

UCHWAŁA X/84/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego.

UCHWAŁA X/84/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 sierpnia 2011 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009  Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 135, poz. 789) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 223/25 o powierzchni  0,0723 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Użytkownik wieczysty działki zabudowanej nr 223/25 o powierzchni  0,0723 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, wystąpił  z wnioskiem o sprzedaż prawa własności tej nieruchomości.
Nieruchomość oddana została w użytkowanie wieczyste w dniu 23 listopada 2009 r. na rzecz osoby prawnej, a obecny użytkownik wieczysty jest jej następcą prawnym.
Działka 223/25 położona jest na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w jednostkach oznaczonych symbolami:

 • 16 KPe – ciąg pieszy na odcinku 175 m2 (planowany), eksponujący zachowane mury obronne wpisane do rejestru zabytków w roku 1958 pod nr 325;
 • 22.ZPs – zieleń parkowa (skwery). Wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, z wyjątkiem małych obiektów usługowych (handlowych  i gastronomicznych) o kubaturze każdego z nich nie większej niż 25 m3. Nowa zabudowa powinna być projektowana z uwzględnieniem wymagań konserwatorskich ujętych w decyzji, a także odpowiadać warunkom:
  • wysokość zabudowy nie może przekraczać 7 m;
  • ilość kondygnacji nie może przekraczać jednej;
  • łączny procent przeszklenia wszystkich elewacji nie może być mniejszy  niż 50%;
  • intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości 0,1.
 • 02 KUI – ulica lokalna na odcinku 380 m (istniejąca ul. Rapackiego i planowana  w kierunku ul. Energetyków) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających od 15 do 20 m; planowana szerokość jezdni 7 m; odcinkami szpalery drzew do zachowania.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej.
Cenę nieruchomości w myśl art. 67 ust. 3 cyt. ustawy ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. Wartość prawa własności jak również wartość prawa użytkowania wieczystego określana jest w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej, zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.
Mając powyższe na uwadze proponuję wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej ww. nieruchomość na rzecz zainteresowanych. Nabywcy pokryją w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży,  a uzyskane środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2011.

Sporządziła:
Żaneta Snoch