Sesja nr X

UCHWAŁA NR X/92/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2011. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciąganego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie

UCHWAŁA NR X/92/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 sierpnia 2011.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciąganego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,  poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777), art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się wyrazić zgodę na udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciąganego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku 60-rodzinnego na działce 255/7 w Gryfinie przy ul. Opolskiej - do kwoty 1.425.000 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysiące złotych).

§ 2. Poręczenie obejmować będzie zobowiązania Kredytobiorcy istniejące w chwili udzielenia poręczenia z tytułu wyżej wymienionego kredytu, jak i mogące powstać w przyszłości zobowiązania z tytułu odsetek, prowizji i innych kosztów, na wypadek gdyby Kredytobiorca nie wywiązał się ze swych zobowiązań.

§ 3. Poręczenie będzie ważne w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2044r.

§ 4. Zobowiązania z tytułu poręczenia zostaną wykonane po zawiadomieniu Gminy Gryfino przez Bank o opóźnieniu w spłacie całości lub części kredytu, przez zapłatę sumy zadłużenia niezwłocznie lub w sposób i w terminach podanych przez Bank.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałę sporządzono na wniosek Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie (kserokopia wniosku w załączeniu). Poręczenie Gminy dotyczy 30% kosztu kredytu (wysokość kredytu- 4.750.000 zł), czyli 1.425.000 zł na cały okres spłaty kredytu, czyli na lata 2012-2044.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz