Sesja nr X

UCHWAŁA NR X/86/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino

UCHWAŁA NR X/86/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 sierpnia 2011 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r.Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458;  z 2009 r. Nr 52, poz. 420, i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz. 789) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, oznaczonych  w ewidencji gruntów jako działki nr:
  • 367/10 o powierzchni 0,0057 ha,
  • 367/8 o powierzchni 0,0059 ha,
  • 367/7 o powierzchni 0,0048 ha,
  • 367/9 o powierzchni 0,0052 ha,
  • 367/11 o powierzchni 0,0064 ha.
 2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działek stanowiących przedmiot zbycia, oznaczonych numerami działek: 362, 363, 369, 370 i 371.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem działek nr: 367/10 o powierzchni 0,0057 ha, nr 367/8 o powierzchni 0,0059 ha, nr 367/7 o powierzchni 0,0048 ha, nr 367/9 o powierzchni 0,0052 ha i 367/11 o powierzchni 0,0064 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino.
Działki te powstały w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 367/3, która we wcześniejszych zapisach w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była na cele komunikacji pieszej (ciąg pieszy).
Obowiązujący plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – w obrębie nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino, zatwierdzony uchwałą Nr XXXV/458/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2005 r., zakłada likwidację ciągu pieszego i przeznaczenie tych gruntów w części na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.
Podział terenu został wykonany zgodnie z planem.
Część działek przylegających do działek gminnych przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Natomiast pozostałe działki przylegają do gruntów osób fizycznych. Właściciele nieruchomości przyległych wystąpili o ich nabycie.
Biorąc pod uwagę położenie, brak dostępu do drogi publicznej oraz niewielką powierzchnię działek, nie jest możliwe ich zagospodarowanie jako odrębnych nieruchomości.
W związku z powyższym proponuję przedmiotowe działki przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Nabywcy pokryją całość kosztów związanych z przygotowaniem terenu do zbycia a uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2011.

Sporządziła:
J. Woldańska