Sesja nr X

UCHWAŁA NR X/82/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/76/03 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali użytkowych, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą gruntów, na których znajdują się te lokale oraz ustalenia zasad sprzedaży.

UCHWAŁA NR X/82/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 sierpnia 2011r.


w sprawie zmiany uchwały Nr V/76/03 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali użytkowych, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą gruntów, na których znajdują się te lokale oraz ustalenia zasad sprzedaży.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/76/03 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali użytkowych, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą gruntów, na których znajdują się te lokale oraz ustalenia zasad sprzedaży, dodaje się w § 3 pkt. 4 o treści:

„4) lokal użytkowy nr 1 w budynku przy ul. 1 Maja 19,19a,20,20a,21,21a, 22,22a,22b,22c i Bol. Chrobrego nr 38b w Gryfinie – wejście nr 22a”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Uchwałą nr V/76/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003r. przeznaczone zostały do sprzedaży gminne lokale użytkowe, z przyznaniem pierwszeństwa w nabyciu ich najemcom lub dzierżawcom.
W budynku wielolokalowym, położonym w Gryfinie przy ul. 1 Maja 19,19a,20,20a,21,21a, 22,22a,22b,22c i Bol. Chrobrego nr 38, lokale użytkowe znajdujące się w parterze budynku stanowią własność osób fizycznych, poza lokalem nr 1- wejście nr 22a, który stanowi własność Gminy Gryfino.
W lokalu od dnia 22 stycznia 1998r. Spółka Cywilna – Handel Obuwiem,Galanteria Skórzana – Danuta Błasik § Wiesława Zarzycka, zgodnie z umową najmu prowadziła działalność gospodarczą o profilu handlowym. Spółka nigdy nie występowała o wykup lokalu.
Z uwagi na ciągłe zadłużenia z tytułu najmu lokalu, Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. pismem L.Dz.GTBS/546/2011 z dnia 22 lutego 2011r. rozwiązało umowę najmu na przedmiotowy lokal z dniem 31 marca 2011r., z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia od dnia 1 marca 2011r.
W wyniku porozumienia z dnia 12 lipca 2011r. zawartego pomiędzy Gminą Gryfino w imieniu i na rzecz której działa Zarządca - Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. a Spółką Cywilną, została zawarta umowa najmu na lokal, na czas określony tj. do dnia 15 grudnia 2011r. umożliwiająca Spółce likwidację działalności gospodarczej i uwolnienie lokalu.
W związku z tym, że lokal będzie przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zmiana uchwały Nr V/76/03 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali użytkowych, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą gruntów, na których znajdują się te lokale oraz ustalenia zasad sprzedaży, jest zasadna.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec