Sesja nr X

UCHWAŁA NR X/83/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego w budynku przy ul. 1 Maja 22a w Gryfinie.

 

UCHWAŁA NR X/83/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 sierpnia 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego w budynku przy ul. 1 Maja 22a w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz. 789) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. 1 Maja 19,19a,20,20a,21,21a,22,22a,22b,22c i Bol. Chrobrego nr 38b w Gryfinie – wejście nr 22a oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 276 o ogólnej powierzchni 0,1040 ha, na której znajduje się przedmiotowy budynek.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem lokalu użytkowego nr 1 znajdującego się w budynku wielolokalowym przy ul. 1 Maja 19,19a,20,20a,21,21a,22,22a,22b,22c i Bol, Chrobrego nr 38b w Gryfinie – wejście nr 22a.
Uchwałami Rady Miejskiej; Nr XV/204/2000 z dnia 27 stycznia 2000r. i Nr V/76/03 z dnia 27 lutego 2003r. przedmiotowy lokal został przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemców.
Lokale użytkowe znajdujące się w parterze budynku, poza w/w lokalem stanowią własności osób fizycznych.
W lokalu od dnia 22 stycznia 1998r. Spółka Cywilna – Handel Obuwiem, Galanteria Skórzana – Danuta Błasik § Wiesława Zarzycka, zgodnie z umową najmu prowadziła działalność gospodarczą o profilu handlowym. Spółka nigdy nie występowała o wykup lokalu.
Z uwagi na ciągłe zadłużenia z tytułu najmu lokalu, Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o, pismem L.Dz.GTBS/546/2011 z dnia 22 lutego 2011r. rozwiązało umowę najmu na przedmiotowy lokal z dniem 31 marca 2011r., z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia od dnia 1 marca 2011r.
W wyniku porozumienia z dnia 12 lipca 2011r. zawartego pomiędzy Gminą Gryfino w imieniu i na rzecz której działa zarządca-Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. a Spółką Cywilną została zawarta umowa najmu na lokal, na czas określony tj. do dnia 15 grudnia 2011r. umożliwiająca Spółce likwidację działalności gospodarczej i uwolnienie lokalu.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości sprzedawane są, poza wyjątkami wskazanymi przez ustawę w drodze przetargu, który zgodnie z art. 40 tej ustawy, może mieć formę przetargu ustnego nieograniczonego lub ograniczonego i przetargu pisemnego nieograniczonego lub ograniczonego, przy czym przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny a przetarg pisemny – wybór najkorzystniejszej oferty.
W tym przypadku brak jest przesłanek do zastosowania formy przetargu ograniczonego, w związku z powyższym proponuję sprzedać nieruchomość w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży lokalu zwiększą dochody Gminy w roku 2011.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec