Sesja nr X

UCHWAŁA NR X/85/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

UCHWAŁA NR X/85/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 sierpnia 2011 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;  z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138,poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art.37 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz. 789)  - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie 4 m. Gryfino, oznaczonych numerami działek:

  • 554 o pow. 0,2007 ha, pod tereny obsługi komunikacyjnej (12 KS),
  • 555 o pow. 0,3688 ha, pod zabudowę usługową (11 U).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/476/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXXVII/476/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. przeznaczono do sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego trzy działki:

  • dz. nr 552 o pow. 1,0037 ha, pod tereny obsługi komunikacyjnej wraz z usługami (10 KS/U),
  • dz. nr 554 o pow. 0,2007 ha, pod tereny obsługi komunikacyjnej (12 KS),
  • dz. nr 555 o pow. 0,3688 ha, pod zabudowę usługową (11 U).

Uchwała zawiera zapis, że z nabywcą wyłonionym w drodze przetargu należy zawrzeć na okres 3 lat przedwstępną umowę sprzedaży, w celu wyegzekwowania obowiązku zagospodarowania nieruchomości zgodnie z planem.
W roku 2006 ogłoszone zostały dwa przetargi na sprzedaż przedmiotowych działek, które zakończyły się wynikiem negatywnym, ze względu na brak chętnych.
W roku 2010 i 2011 ponownie ogłoszono przetargi na sprzedaż w/w działek, które również zakończyły się wynikiem negatywnym – brak chętnych.
Osoby zainteresowane działkami nr 554 i 555, nie przystąpiły do przetargów, ponieważ umowa przedwstępna ogranicza możliwość zaciągnięcia kredytu na zakupu gruntu. Ponadto na terenie zlokalizowane są garaże blaszane i jego uwolnienie może opóźnić realizację inwestycji a tym samym niedotrzymanie 3 letniego terminu zabudowy terenu.
Ze względu na brak zainteresowania nabyciem działki nr 552, Rada Miejska w dniu 30 czerwca 2011 r. podjęła uchwałę Nr IX/76/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon ul. Reymonta, w celu umożliwienia wprowadzenia zmian zapisów w obowiązującej funkcji terenu, aby umożliwić racjonalne wykorzystanie tego obszaru.
W związku z powyższym konieczna jest zmiana uchwały wyłączająca działkę oznaczoną nr 552 ze sprzedaży do czasu uchwalenia zmiany w planie, jak również zrezygnowanie
z umowy przedwstępnej, która ogranicza przyszłych inwestorów.
Wobec powyższego proponuję przeznaczyć działki nr 554 i 555 do sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cel zgodny z planem i uchylić uchwałę Nr XXXVII/476/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.
Proponowana forma zbycia ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2011.

Sporządziła:
J. Woldańska