Sesja nr X

UCHWAŁA NR X/89/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski

UCHWAŁA NR X/89/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 sierpnia 2011 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675; z Nr 40, poz.230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 106 poz. 622, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 i 5 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; zmiany: Dz. U z 2004 r. nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237; z 2009 r. Nr 220, poz. 1413;  z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz.675, Nr 119, poz.804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz.1043, Nr 130, poz.871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159) uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Postanawia się przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski zatwierdzonego Uchwałą nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 22 poz. 478 z dnia 24.03.2010 r.
  2. Granicę obszaru objętego projektem zmiany planu miejscowego, przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.

§ 2.

  1. Przystąpienie do sporządzenia zmiany w planie miejscowym następuje w związku  z uwzględnieniem pisma Zarządu Powiatu Gryfińskiego z dnia 27 czerwca 2011r., nr AB.0711.1.2011.
  2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do powiadomienia Zarządu Powiatu o uwzględnieniu wezwania zawartego w w/w piśmie i do przesłania kopii niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Uchwałą nr XLIX/529/10 z dnia 28 stycznia 2010r. Rada Miejska w Gryfinie zatwierdziła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 22 poz. 478 z dnia 24.03.2010r.
Pismem z dnia 27 czerwca 2011r. Zarząd Powiatu w Gryfinie wezwał do uchylenia uchwały Rady Miejskiej  w Gryfinie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski w części dotyczącej przebiegu drogi powiatowej.
Zgodnie z art. 17 pkt 7 (obecnie pkt 6) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) jednym z etapów w sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obligatoryjne uzgodnienie projektu planu miejscowego przez burmistrza m.in. z zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań samorządowych. Pismem BMP.PP.7322/52/3/08-3 z dnia się 5 maja 2009r., Burmistrz zwrócił się do Zarządu Powiatu Gryfińskiego  z wnioskiem o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski. Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedłożonego projektu i w ten sposób dokonał uzgodnienia. Następnie, w wyniku wniesienia pismem z 31 lipca 2009 r. uwag przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Burmistrz wprowadził zmianę w projekcie planu korygując przebieg drogi powiatowej stosownie do uwagi wniesionej przez PKP SA.
Z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że zmiana wprowadzona do projektu planu, wynikająca z rozpatrzenia uwag winna być ponownie uzgodniona tylko w „niezbędnym zakresie”.
W przedmiotowej zmianie wprowadzonej do projektu, a poprzedzonej stosowną analizą stwierdzono, że nie wymagała ponownego uzgodnienia z Zarządem Powiatu.
Stanowisko dotyczące kwestii ponowienia czynności w procedurze planistycznej zostało wyrażone w wyroku NSA z 08.12.2010 r. (II OSK 1948/10), w którym stwierdzono, że „W sytuacji dokonania zmian w projekcie wynikłych z uwzględnienia uwag to zmiany te powodują obowiązek ponowienia czynności z art. 17  w niezbędnym do dokonania tych zmian zakresie. W ramach tej wykładni zauważyć należy, iż obowiązek ponowienia czynności planistycznych, o jakich mowa w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie istnieje generalnie, tzn. nie można go odnieść do każdej sytuacji, w której doszło do zmiany w planie w wyniku uwzględnienia uwag. Musi on być analizowany w przypadku każdej zmiany osobno, przy uwzględnieniu za każdym razem osobno czynnika niezbędności.” Dlatego, skorygowany projekt planu nie został przedstawiony ponownie Zarządowi Powiatu do uzgodnienia.
Mając powyższe na uwadze stwierdzono, że procedura przeprowadzona została w zgodzie z obowiązującym prawem a organy gminy działały w granicach przyznanych im uprawnień i uprawnień tych nie nadużyły.
Po przeanalizowaniu wezwania Zarządu Powiatu uznałem, że przystąpienie przez Radę Miejską do zmiany przedmiotowego planu miejscowego w zakresie przebiegu drogi powiatowej, w celu uwzględnienia przedmiotowego wezwania pozwoli zachować kontrolę organów gminy nad spójnym kształtem planu miejscowego. W sytuacji rozstrzygania przez sąd administracyjny, organy gminy nie będą miały wpływu na rozstrzygnięcia planistyczne.
Mając na uwadze powyższe fakty postanawia się przystąpić do zmiany mpzp w granicach wskazanych na załączniku graficznym do uchwały.

Sporządziła:
Helena Bobrowicz