Sesja nr X

UCHWAŁA NR X/87/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

UCHWAŁA NR X/87/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 sierpnia 2011 r.


w sprawie powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

Na podstawie art. 163 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787; z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256; z 2004 r. Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 34, poz. 304, Nr 273, poz. 2703, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 169, poz. 1413, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1417, Nr 131, poz. 1102, Nr 144, Nr 169, poz. 1410; z 2006 Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 138, poz. 976, Nr 136, poz. 959, Nr 230, poz. 1698, Nr 64, poz. 433; z 2008 r. Nr 41, poz. 251, Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507; z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156, Nr 26, poz. 157, Nr 56, poz. 459, Nr 26, poz. 157, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1777, Nr 178, poz. 1375, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 205, poz. 1364, Nr 182, poz. 1228; z 2011 r. 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej w Gryfinie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w wyborach ławników na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie na kadencję lat 2012-2015, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

  1. Alfred Bajon – Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gryfinie,
  2. Piotr Janik – Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie,
  3. Janina Nikitińska – radna Rady Miejskiej w Gryfinie,
  4. Tadeusz Figas – radny Rady Miejskiej w Gryfinie,
  5. Mieczysław Sawaryn – radny Rady Miejskiej w Gryfinie.

§ 3. Celem Zespołu jest przedstawienie Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Rada Miejska w Gryfinie przed przystąpieniem do wyborów ławników powołuje zespół, który przedstawia na sesji Rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie.

Sporządziła:
Alicja Kowalska