Sesja nr X

UCHWAŁA NR X/88/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników

UCHWAŁA NR X/88/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 sierpnia 2011 r.


w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, poz. 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) i art. 162 § 9 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787; z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256; z 2004 r. Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 34, poz. 304, Nr 273, poz. 2703, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 169, poz. 1413, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1417, Nr 131, poz. 1102, Nr 144, Nr 169, poz. 1410; z 2006 Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 138, poz. 976, Nr 136, poz. 959, Nr 230, poz. 1698, Nr 64, poz. 433; z 2008 r. Nr 41, poz. 251, Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507; z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156, Nr 26, poz. 157, Nr 56, poz. 459, Nr 26, poz. 157, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1777, Nr 178, poz. 1375, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 205, poz. 1364, Nr 182, poz. 1228; z 2011 r. 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję lat 2012 -2015, w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)
 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie do przekazania łącznie z uchwałą, danych osobowych kandydatów na ławników, o których mowa w ust. 1:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. nazwisko poprzednio używane,
  3. imiona rodziców,
  4. data i miejsce urodzenia,
  5. miejsce zamieszkania,
  6. miejsce pobytu, jeśli jest inne niż miejsce zamieszkania,
  7. nr PESEL.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W toku procedury, przed przystąpieniem do wyboru ławników do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie oraz do Sądu Rejonowego w Gryfinie, Rada Miejska w Gryfinie zobowiązana jest zasięgnąć od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników zgodnie z art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.). Informacje o kandydatach na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziego.

Sporządziła:
Alicja Kowalska