Sesja nr X

UCHWAŁA NR X/94/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA NR X/94/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 sierpnia 2011 r.


w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 12 § 4, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. na terenie Gminy Gryfino tworzy się obwody głosowania w szpitalu, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym psychiatrycznym i w domu pomocy społecznej. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób miejscowo przyjęty.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) „Rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką.”
Po otrzymaniu pozytywnej opinii Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu w Gryfinie oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym w Nowym Czarnowie, jak również na podstawie liczby 50 0,wyborców zamieszkujących w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach istnieje konieczność powołania na terenie Gminy Gryfino trzech odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały wyznaczone na terenie tych obwodów głosowania.

Sporządziła:
Justyna Satanowska