Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19  października  2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 23.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 23.000
852     Pomoc społeczna 23.000
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 23.000
OGÓŁEM 23.000

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 16.300 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 16.300
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 10.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.000
750     Administracja publiczna 6.300
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
4420 Podróże służbowe zagraniczne 1.300
OGÓŁEM 16.300

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 39.900 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 16.300
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 10.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
750     Administracja publiczna 6.300
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.300
4270 Zakup usług remontowych 1.000
4430 Różne opłaty i składki 4.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.300
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 23.000
852     Pomoc społeczna 23.000
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.734
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.266
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000
OGÓŁEM 39.300

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 5.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą eksploatacją pojazdów służbowych.
  • 1.300 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań nałożonych na wydział.

Dział 754

  • 10.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.

Dział 852

  • 23.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 520/2012 , które zmniejsza dotację na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.1.2.).

Sporządziła:
S. Skrzyniarz