Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  28  grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 6.595 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 3.500
750     Administracja publiczna 500
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.500
75412   Ochotnicze straże pożarne 2.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500
92195   Pozostała działalność 500
4300 Zakup usług pozostałych 500
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 3.095
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.095
85395   Pozostała działalność 3.095
4307 Zakup usług pozostałych 2.930
4309 Zakup usług pozostałych 165
OGÓŁEM 6.595

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 6.595 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 3.500
750     Administracja publiczna 500
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.500
75412   Ochotnicze straże pożarne 2.500
4300 Zakup usług pozostałych 2.500
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500
92195   Pozostała działalność 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 3.095
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.095
85395   Pozostała działalność 3.095
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1.560
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 75
4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.370
4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 90
OGÓŁEM 6.595

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań nałożonych na wydział.

Dział 754

  • 2.500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na paliwo.

Dział 853

  • 3.095 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu partnerskiego pn „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”.

Dział 921

  • 500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia wydatków w obrębie funduszu sołeckiego (Sołectwo Pniewo).

Sporządziła:
S. Skrzyniarz