Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  34.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 34.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000
90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
750     Administracja publiczna 14.000
75023   Urzędy gmin (miast  i miast na prawach powiatu) 14.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.000
  OGÓŁEM  34.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 34.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 34.000
758      Różne rozliczenia 20.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 20.000
4810 Rezerwy 20.000
750     Administracja publiczna 14.000
75023   Urzędy gmin (miast  i miast na prawach powiatu) 14.000
4300 Zakup usług pozostałych 14.000
  OGÓŁEM  34.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 900, 758

  • 20.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na działania kryzysowe (z rezerwy celowej).

Dział 750

  • 14.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na umowy zlecenia na dostarczenie podatnikom zamieszkałym na terenach wiejskich Gminy Gryfino decyzji podatkowych na 2012 rok.

Sporządził:
S.Skrzyniarz